Adroddiad newydd yn nodi effaith anghymesur diwygio lles yng Nghymru

Dydd Iau, 08 Ionawr 2015

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos sut mae rhaglen diwygio lles Llywodraeth y DU yn cael effaith sylweddol ar gynghorau a thenantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru.

Gan fod Llywodraeth y DU yn ceisio lleihau gwariant blynyddol ar fudd-dal tai o ryw £1 biliwn, mae llond gwlad o newidiadau yn ymwneud â lles, fel y dreth ystafell wely a chap budd-daliadau yn cyfyngu nifer y bobl sy’n gallu hawlio wedi cael eu rhoi ar waith, ac mae’r adroddiad yn nodi’n glir sut mae’r diwygiadau hyn yn effeithio ar gyfran llawer mwy o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru nag yn Lloegr neu’r Alban.

Dywedodd y Cynghorydd Keith Reynolds (Caerffili), Llefarydd CLlLC ar Wrthdlodi a Diwygio Lles:

“Mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi rhoi sawl rhybudd am yr heriau a’r pwysau ychwanegol ar gynghorau a thenantiaid tai cymdeithasol sy’n cael eu creu gan newidiadau i’r system budd-dal tai yn y DU. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r mewnwelediad diweddaraf ar yr effaith anghymesur y bydd y newidiadau hyn yn eu cael yng Nghymru, a hefyd yr effeithiau cymdeithasol ac economaidd sylweddol y bydd rhaglen diwygio lles y DU yn eu cael ar rai o’n haelwydydd a’n cymunedau mwyaf agored i niwed.

“Mae cynghorau yn gwneud y gorau o Daliadau Tai Dewisol i gefnogi’r tenantiaid hynny sydd â’r angen mwyaf ac maent wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu dull mwy cyson o weinyddu taliadau o’r fath. Mae Cymru eisoes wedi profi cynnydd heb ei debyg o 250% yn nifer y bobl sy’n gwneud cais i’w cyngor lleol am gymorth ariannol i’w helpu i fodloni eu costau tai, gyda nifer o gynghorau Cymru eisoes yn defnyddio eu hadnoddau prin neu’n gwneud cais am fwy o gyllid i helpu i fodloni’r galw yn eu hardal nhw. Daw hyn ar adeg pan mae cynghorau eisoes yn gweld gostyngiadau sylweddol i’w cyllidebau cyffredinol oherwydd y penderfyniadau ariannu sy’n cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

“Mae CLlLC, ar ran awdurdodau lleol Cymru, hefyd wedi bod yn gweithio ar y cyd â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ers peth amser ar ddatblygu fframwaith ar gyfer cleientiaid sy’n agored i niwed, gyda’r nod o ddarparu cymorth ariannol a digidol ar gyfer y rheiny sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau cyfredol ac i ddod yn ymwneud â diwygio lles, ac mae nifer o sefydliadau partner hefyd yn gweithio gyda ni i sicrhau bod anghenion trigolion yn cael eu bodloni’n llawn wrth i’r diwygiadau barhau i effeithio arnynt. Mae cynghorau hefyd yn gysylltiedig ag ystod o fentrau gyda DWP a Landlordiaid fydd yn profi ffordd fwy hyblyg o gynnig gwasanaethau cyn i’r Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno’n llawn, a dylai’r rhain helpu i leddfu rhai o effeithiau tymor hwy y diwygiadau.

“Mae cynghorau’n dal i weithio’n gydweithredol ac mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol i fynd i’r afael â’r diffyg tai llai y bu cymaint o sôn amdano, ond mae darparu unedau tai llai mewn cyfnod mor fyr o amser yn amlwg yn her sylweddol. Er na ddylid amcangyfrif effaith y diwygiadau hyn yn rhy isel, mae cynghorau lleol yn gwneud popeth o fewn eu gallu i leihau effaith y rhaglen diwygio lles ar gymunedau yng Nghymru.”

DIWEDD

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30