Adroddiad newydd am arloesi yng ngwasanaethau gofal y cynghorau

Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2012

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad am rôl flaengar cynlluniau arloesol cynghorau Cymru ynglŷn â gofalu am bobl hŷn. 

Wrth ofyn i Gymru beidio â dibynnu’n ormodol ar gartrefi gofal preswyl, mae adroddiad ‘Gofal Preswyl i Bobl Hŷn’ yn cynnig 19 argymhelliad i wella safonau gofal. Wrth wraidd y rheiny, mae angen datblygu rhagor o wasanaethau gofal yn y gymuned. 

Meddai’r Cynghorydd Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

“Mae WLGA yn cefnogi’n llawn yr argymhellion sydd yn adroddiad ‘Gofal Preswyl i Bobl Hŷn’, ac rydyn ni wedi gofyn ers sawl blwyddyn i bawb ailystyried y modd rydyn ni’n gofalu am bobl hŷn yng Nghymru. Mae’r duedd i ofalu am bobl hŷn yn y gymuned (yn hytrach nag mewn cartrefi preswyl) ar gynnydd yng Nghymru ac mae byd llywodraeth leol wedi datblygu amrywiaeth helaeth o wasanaethau gofal arloesol sydd wedi ennill eu plwyf o ran helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol, yn weithgar ac yn fodlon. 

Er bod rhaid cydnabod rôl bwysig gofal preswyl ynglŷn â diwallu anghenion cymhleth, y ffordd orau o wella byd pobl hŷn yn aml yw eu helpu nhw i gadw’n annibynnol ac yn weithgar yn eu milltir sgwâr. Dylen ni ganolbwyntio ar ddiwallu anghenion y bobl sy’n defnyddio’n gwasanaethau cyhoeddus, ac mae cynlluniau gofal byd llywodraeth leol yn adlewyrchu dewis y bobl hŷn eu hunain mwyfwy – byw gartref gyda chymorth cyhyd ag y bo modd. 

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr adroddiad yma’n ysgogi Llywodraeth Cymru i’n helpu i gynnig gofal cyson a safonol yn y gymuned i bobl hŷn ble bynnag maen nhw’n byw.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30