Adroddiad newydd am Fesur Gofal Cymdeithasol

Dydd Mercher, 02 Hydref 2013

Ar y cyd â Chydffederasiwn GIG Cymru, cyhoeddodd WLGA heddiw adroddiad sy’n dadansoddi goblygiadau Mesur ‘Gofal Cymdeithasol a Lles’ Cymru dros y tymor hir. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddechrau 2013 y byddai’n cyflwyno’r mesur i sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus. Bydd ynddo bwyslais ar angen datblygu gwasanaethau gofal ataliol yn y gymuned yn ôl anghenion y bobl sy’n eu defnyddio. 

Bydd y mesur yn newid cyfundrefn gwasanaethau gofal Cymru a rhaid ei roi ar waith yn ystod cyfnod pan fydd y llymder yn y sector cyhoeddus ynghyd â’r galw cynyddol am wasanaethau gofal yn mynnu mwy a mwy o adnoddau’r sector hyd o leiaf 2025. 

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at rai o oblygiadau’r mesur gan bwysleisio’r rôl hanfodol y bydd rhaid i Lywodraeth Cymru ei chyflawni ynglŷn â gofalu bod datblygiadau ledled y wlad yn cael eu cydlynu a bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n ddoeth. 

Gan ymateb i ganfyddiadau’r adroddiad, meddai’r Cynghorydd Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Ofal Iechyd a Chymdeithasol: 

“Mae’r mesur newydd yn cynnig cyfle sylweddol i Gymru ofalu bod gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi’u trefnu i ateb heriau’r dyfodol. Fel mae’r adroddiad newydd hwn yn dangos, fodd bynnag, rhaid inni gydnabod yr heriau a’r cymhlethdod fydd yn ymwneud â rhoi’r newidiadau hyn ar waith yng ngwasanaethau gofal Cymru.” 

“Mae’n hanfodol inni lunio’r mesur yn gywir. Mae’r adroddiad newydd hwn yn cynnig cipolwg ar y gorchwylion ymestynnol sy’n wynebu sefydliadau gofal ein gwlad megis cyfuno gwasanaethau’n well, trin a thrafod pob ardal yn ei chyfanrwydd ac ymgysylltu’n ystyrlon â’r bobl leol. Dim ond lle mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio’n agos â phob partner gwladol a lleol i ofalu bod digon o adnoddau a gweithredu bob yn dipyn y bydd modd cyflawni nodau’r mesur uchelgeisiol hwn. Mae’r adroddiad yn sôn am nifer o oblygiadau pwysig i’r holl sefydliadau gofal fydd yn ymwneud â’r broses hon ac rydyn ni’n gobeithio y bydd fersiwn terfynol y mesur yn eu hadlewyrchu nhw.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30