Gwybodaeth am fewnfudo yng Nghymru

Dydd Iau, 30 Ionawr 2014

Cyhoeddodd Partneriaeth Mewnfudo Cymru heddiw y tri phapur hysbysu cyntaf mewn cyfres fydd yn taflu goleuni ar faterion mewnfudo yng Nghymru. 

Mae’r papurau, gan yr Athro Heaven Crawley, yn rhoi crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sydd ar gael ynglŷn a mewnfudo yng Nghymru yn ogystal â chywiro camdybiaethau am ffoaduriaid, y rhai sy’n gofyn am loches a mewnfudwyr. 

Mae’r tri phapur cyntaf yn amlinellu’r data a’r dystiolaeth sydd ar gael. Dyma’r teitlau: ‘Asylum Seekers & Refugees in Wales’, ‘International Migrants in Wales’, ‘Employment & Migration in Wales’. 

Gan sôn am y papurau, meddai Anne Hubbard, cyfarwyddwr y bartneriaeth: 

“Prif nod y bartneriaeth yw helpu pobl i ddeall mewnfudo yng Nghymru yn well. Er nad oes llawer o ddeunydd am y pwnc wedi’i gyhoeddi hyd yma, diben y papurau hyn yw cywiro’r diffyg hwnnw a chynnig gwybodaeth gadarn ar gyfer trin a thrafod effeithiau mewnfudo yn y wlad hon.” 

Ychwanegodd yr Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr Canolfan Prifysgol Abertawe dros Ymchwil i Bolisïau Mewnfudo: 

“Mae ehangder a natur mewnfudo i Gymru wedi newid yn fawr dros y degawd diwethaf ond does dim digon o wybodaeth nac ymchwil chyfoes am nifer y bobl sy’n cyrraedd, eu cefndiroedd a’u profiadau nhw a’r goblygiadau i wasanaethau lleol a chysylltiadau cymunedol. Mae llawer o’r drafodaeth bresennol am effaith mewnfudo yng Nghymru wedi’i seilio ar dybiaethau yn hytrach na ffeithiau. 

Diben y papurau yw cyfleu darlun eglur a ffeithiol o’r dystiolaeth sydd wedi deillio o ymchwil i fanylion, amgylchiadau ag anghenion ffoaduriaid, pobl sydd wedi gofyn am loches a mewnfudwyr yng Nghymru yn ogystal â’r goblygiadau i dai, iechyd, addysg, cyflogaeth a chysylltiadau cymunedol. Trwy gyflwyno ffeithiau o’r fath, gobeithio y bydd modd helpu pobl i ddeall sut mae mewnfudwyr yn effeithio ar Gymru er gwell.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30