Gwobrau cydnabod gwella yn y gwasanaethau cyhoeddus

Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

Mae enwau enillwyr gwobrau newydd sy’n cydnabod ac yn hybu’r ymdrech i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru drwy’r amser wedi’u cyhoeddi yn ystod Cynhadledd Cymuned Gwella Parhaus Cymru heddiw.

Mae’r gwobrau o dan adain Cymuned Arferion Gwella Parhaus, rhwydwaith ac iddo dros 300 o aelodau o sefydliadau sector cyhoeddus Cymru. Diben y gwobrau yw annog pobl i adnabod a lledaenu’r arferion gorau.

O blith y 19 cais oedd wedi’u cyflwyno, cyrhaeddodd 11 sefydliad y rhestr fer i bennu enillwyr pedwar categori sy’n cydnabod llwyddiant ym meysydd rheoli newid, cyflawni canlyniadau, cydweithio ac arloesi.

Mae’r gwobrau’n elfen newydd o ymdrech Cymuned Gwella Parhaus Cymru i annog y sector cyhoeddus i ledaenu dysg. Fe’u gwelir yn ffordd werthfawr o dynnu sylw at sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cynnig ar ffurfiau gwahanol a mwy effeithiol er lles cymunedau’r wlad.

Meddai Huw Jakeway, Prif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub y De:

“Mae mwy a mwy o alw am wasanaethau cyhoeddus Cymru er bod llai a llai o arian ar eu cyfer. Felly, rhaid llunio’n ddiymdroi ffyrdd gwell ac arloesol o gynnig gwasanaethau o’r fath.”

“Mae’r gwobrau yma wedi’u cyflwyno i gydnabod a hyrwyddo’r arferion da niferus sydd yn sector cyhoeddus Cymru. Gwir effaith y gwobrau fydd pa mor dda y byddwn ni’n defnyddio’r arferion hynny ledled gwasanaethau cyhoeddus y wlad.”

“Mae’n hanfodol inni geisio adlunio gwasanaethau cyhoeddus ar y cyd â’r rhai sy’n eu defnyddio a’u cymunedau fel y bydd modd eu cynnal yn y dyfodol. Mae achlysuron megis y gynhadledd heddiw yn rhoi cyfle gwerthfawr i annog y sector cyhoeddus i gynnig gwasanaethau er lles pobl Cymru.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Enillwyr y gwobrau

Rheoli newid yn eithriadol
RHESTR FER Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Fynwy
RHESTR FER Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Benfro
ENILLYDD Pwyllgor Materion Cenedlaethol Gwasanaeth Tân ac Achub y De

Cyflawni canlyniadau – Ei gwneud yn well

RHESTR FER Cynllunio ar gyfer gweithlu gofal cymdeithasol – Cyngor Sir Benfro 
RHESTR FER Gwella gofal meddygon teulu – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
ENILLYDD Rhannu gwasanaethau – Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Cydweithio, a gweithio ar draws ffiniau

RHESTR FER Bagiau diogel rhag gwylanod – Cyngor Sir Benfro a Chyngor Tref Dinbych-y-pysgod
RHESTR FER Rhannu gwasanaethau TGCh yn y canolbarth a’r de-orllewin: Bwrdd Datblygu Sustem yr Wybodaeth Ddaearyddol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Benfro
ENILLYDD Man Gofal Iechyd a Lles Bae Colwyn – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arloesi – Ei gwneud yn wahanol

RHESTR FER Gofalu’n well am gwsmeriaid: gwasanaethau galluogi ar y we – Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
RHESTR FER Hawliau a chyfranogi plant a phobl ifanc – Cyngor Sir Benfro
ENILLYDD Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Fynwy

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30