Cytundeb newydd i gynghorau

Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2013

Mae WLGA ac Un Llais Cymru wedi llofnodi cytundeb ffurfiol sy’n amlinellu sut y gallan nhw gydweithio i gynnal democratiaeth leol a gwella gwasanaethau cyhoeddus. 

Yn genedlaethol, bydd Un Llais Cymru ac WLGA yn cydweithio i annog cynghorau lleol i weithio ar y cyd a lledaenu’r arferion gorau. 

Mae memorandwm eu dealltwriaeth yn adlewyrchu egwyddorion partneriaeth sy’n rhan o sawl cytundeb mae llawer o gynghorau sir, tref a bro wedi’u llofnodi eisoes ac mae’n sefydlu fframwaith ynglŷn â’r modd y gall Un Llais Cymru ac WLGA barhau i gydweithio yn agos yn y dyfodol. 

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: 

“Bydd y cytundeb hwn yn gofalu bod cynghorau lleol yn parhau â’u hanes hir o weithio yn adeiladol ar y cyd â chynghorau tref a bro. Mae digon o bwysau ar wasanaethau lleol Cymru ar hyn o bryd ac, yn y sefyllfa ymestynnol iawn sydd ohoni, mae perthynas y cynghorau sir, tref a bro yn hanfodol.” 

Meddai’r Cynghorydd Mair Stephens, Cadeirydd Un Llais Cymru: 

“Mae pwysigrwydd rôl cynghorau tref a bro yn cynyddu yng Nghymru. O ganlyniad i ddeddf yn ddiweddar, mae fframwaith dirprwyo pwerau newydd. Mae sawl awdurdod lleol yn trafod sut y gallai cynghorau tref a bro ysgwyddo cyfrifoldeb am gynnig nifer o wasanaethau ac mae’r cytundeb yma’n sefydlu fframwaith fydd yn ein galluogi i lunio ymateb cyfun ac effeithiol i’r sefyllfa ymestynnol a chyfnewidiol mae’r sector cyhoeddus ynddi bellach.” 

DIWEDD

Mae rhagor o wybodaeth gan

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30