Y Gweinidog yn gweithredu i amddiffyn y stoc dai yng Nghymru

Dydd Iau, 22 Ionawr 2015

Mae mesurau i ddiogelu stoc tai cymdeithasol Cymru wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n pennu bwriad Llywodraeth Cymru i ddod â'r cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael i ben.

Mae'r cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael yn caniatáu i denantiaid tai cymdeithasol cymwys brynu eu tÅ· cyngor neu tÅ· cymdeithas dai am ostyngiad o hyd at £16,000.

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae'r polisi wedi golygu gostyngiad sylweddol yn y stoc tai cymdeithasol. Rhwng 1981 a 2014, cafodd 138,423 o dai cyngor eu gwerthu - mae hyn yn ostyngiad o 45% yn y tai cymdeithasol sydd ar gael pan gyflwynwyd y polisi y tro cyntaf.

Mae'r Gweinidog wedi amlinellu cynllun heddiw i haneru'r gostyngiad mwyaf posibl ar hyn o bryd o £16,000 i £8,000.

Meddai'r Cynghorydd Dyfed Edwards, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Dai:

"Gyda'r miloedd o bobl sydd ar restrau aros am dai ar hyn o bryd, ac yn ystod cyfnod o brinder difrifol am dai fforddiadwy, mae'r cynnig gan Lywodraeth Cymru i ddileu'r cynllun Hawl i Brynu yn gam sydd i'w groesawu i fynd i'r afael â phroblem gynyddol yng Nghymru.

“Er gwaethaf yr ymdrechion sylweddol y mae cynghorau lleol a chymdeithasau tai yn eu gwneud i gynyddu'r cyflenwad cyffredinol o dai cymdeithasol drwy adeiladu tai newydd, mae'n parhau'n anodd i sicrhau bod y cyflenwad tai yn dal i fyny â'r cynnydd yn y galw am dai yng Nghymru. Mae colli tai drwy'r cynllun Hawl i Brynu wedi gwaethygu'r sefyllfa, ac, mewn rhai amgylchiadau, wedi golygu nad oes cymhelliad i adeiladu rhagor o dai. Bydd dod â'r cynllun Hawl i Brynu i ben yn helpu i sicrhau y gall cynghorau lleol a'u partneriaid ehangach yn y sector tai ddechrau bodloni'r galw am dai, a sicrhau bod tai fforddiadwy ar gael yn gynt ac mewn ffordd fwy effeithiol yn y dyfodol."

Meddai Lesley Griffiths, “Mae nifer o deuluoedd yn dibynu ar dai cymdeithasol er mwyn cael lle diogel a fforddiadwy i fyw ynddo.

“Mae ein cyflenwad o dai o dan bwysau sylweddol ac rydym yn dal i weld tai rhent cymdeithasol yn cael eu tynnu allan o'r stoc tai cymdeithasol oherwydd y cynllun Hawl i Brynu, sy'n golygu bod nifer o bobl fregus yn gorfod aros mwy am gartref. Dyna pam bod angen gweithredu pendant i amddiffyn ein tai cymdeithasol i wneud yn siŵr eu bod ar gael ar gyfer y rhai sydd eu hangen fwyaf."

Mae Mesur Tai (Cymru) 2011 yn caniatáu i awdurdodau lleol wneud cais am hawl i atal cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael dros dro yn lleol i helpu i fynd i'r afael â'r pwysau am dai. Cyngor Sir Caerfyrddin oedd yr awdurdod lleol cyntaf i ofyn i Lywodraeth Cymru atal y cynllun Hawl i Brynu, a heddiw, cymeradwyodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, gais Sir Gaerfyrddin.

Meddai arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, y Cynghorydd Kevin Madge: “Rydym yn croesawu'r penderfyniad hwn gan y Gweinidog yn fawr, a fydd yn helpu i ysgafnhau'r galw ar ein cofrestr tai, ac yn helpu ein gweledigaeth i sicrhau bod cartrefi o safon ar gael i bobl leol.

“Rydym hefyd yn croesawu mesurau eraill y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eu cyflwyno i amddiffyn mwy ar y tai fforddiadwy y mae galw mawr amdanynt ledled Cymru, ac rydym yn falch iawn ein bod yma yn Sir Gaerfyrddin yn arwain y ffordd.”

Ychwanegodd y Gweinidog: "Rydym yn gweithredu i amddiffyn y stoc tai yng Nghymru - yn ogystal â mynd ati i ddod â'r cynllun Hawl i Brynu i ben. Yn ystod tymor y Llywodraeth hon, rydym yn buddsoddi dros £400 miliwn mewn tai fforddiadwy drwy ein rhaglen Grant Tai Cymdeithasol. Ers 2011, mae 6,890 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol wedi'u darparu ledled Cymru, ac rydym 529 o dai yn brin o'n targed o ddefnyddio 5,000 o gartrefi gwag unwaith eto yn ystod tymor y Cynulliad hwn."

Mae ymgynghoriad y Papur Gwyn yn gofyn am farn y cyhoedd ar y cynigion. Daw yr ymgynghoriad i ben ar 16 Ebrill 2015.

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30