Byd llywodraeth leol i osod sylfaen 'rhanbarthau dinasol'

Dydd Gwener, 14 Rhagfyr 2012

Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad bod Cymru un cam yn nes at fabwysiadu'r syniad o 'ranbarthau dinasol' i wella twf a gweithgarwch economaidd. 

Mae'r datganiad gan y Gweinidog dros Faterion Busnes, Edwina Hart AC, yn ymwneud â sefydlu dau gylch 'gorchwyl a gorffen' dros ranbarthau dinasol. Arweinydd awdurdod lleol a chynrychiolydd blaengar o'r sector preifat fydd yn llywio pob cylch ar y cyd. Nod hyn i gyd yw canolbwyntio ar fanteision datblygu economaidd allai ddeillio o ranbarthau dinasol yng Nghymru. 

Bydd y ddau gylch newydd yn gyfrifol am Fae Abertawe a'r de-ddwyrain yn gyntaf, ond mae bwriad i gomisiynu rhagor o waith i astudio trefniadau cyffelyb yn y gogledd. Prif orchwylion dechreuol y ddau gylch fydd hyrwyddo twristiaeth ranbarthol a gofalu bod Cronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop yn cael eu defnyddio'n strategol. 

Y dyb yw y bydd rhanbarthau dinasol yn ychwanegu at brosiectau cydweithio cyfredol byd llywodraeth leol megis byrddau'r partneriaethau rhanbarthol sydd ar waith ledled y wlad. 

Trwy ddod ag arweinyddion a phrif weithredwyr llywodraeth leol at ei gilydd i lunio ffyrdd o ddatblygu economïau rhanbarthau ar y cyd, mae byrddau'r partneriaethau rhanbarthol wedi ennill eu plwyf ynglŷn â gwella perthynas y sectorau cyhoeddus a phreifat â'i gilydd, trin a thrafod materion cynllunio'n strategol, pennu dibenion tir, datblygu'r isadeiledd, adfywio'r economi a denu buddsoddwyr. 

Meddai'r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA a Chadeirydd Rhanbarth Dinasol y De-ddwyrain: 

“Mae'n dda gyda fi gael y cyfle i lywio'r cylch 'gorchwyl a gorffen' dros y de-ddwyrain. Gan fod WLGA o blaid rhanbarthau dinasol, mae'n croesawu'r ddau ranbarth newydd yn y de a'r bwriad i ystyried rhywbeth tebyg yn y gogledd. Mae byd llywodraeth leol wedi gosod sylfaen cadarn ar gyfer rhanbarthau dinasol yn barod a'r gobaith yw y bydd y ddau gylch newydd yn ychwanegu at y gwaith da sy'n mynd rhagddo ledled Cymru o ran partneriaethau llywodraeth leol.” 

“Mae'r ddau gylch newydd yn cynnig atebolrwydd democrataidd cryf ac mae gan y sector preifat gynrychiolaeth gadarn ynddyn nhw. Felly, dyma bartneriaeth fydd yn cyflawni rôl hanfodol yn llwyddiant rhanbarthau dinasol. Allai'r un sector fwrw ymlaen â hyn ar ei ben ei hun gan fod eisiau i'r asiantaethau allweddol i gyd gymryd rhan yn yr ymdrech. I reoli perthynas gymhleth o'r fath, mae angen strwythur llywodraethu eglur fydd yn hwyluso dulliau cyfun ac arloesol fel y gall pob asiantaeth gyfrannu'n effeithiol a chyd-dynnu.” 

“Mae byd llywodraeth leol yn edrych ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru wrth hybu rhanbarthau dinasol a gofalu bod unrhyw gynlluniau yn y dyfodol yn gynhwysol ac yn buddsoddi'n gyfartal yn y dinasoedd a'u rhanbarthau fel ei gilydd.” 

Meddai'r Cynghorydd Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg a Chadeirydd Rhanbarth Dinasol Bae Abertawe: 

“Rydyn ni'n croesawu'r trefniadau cyfun amlinellodd y Gweinidog, yn ogystal â'r sylw ar ddatblygu diwydiant ymwelwyr Cymru a gwneud y gorau o Gronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop. Mae'r awdurdodau lleol yn cydweithio ers tro bellach i nodi'r hyn mae angen ei wneud i sbarduno economi pob rhanbarth. Felly, nid dim ond ei filltir sgwâr sy'n bwysig i bob cyngor erbyn hyn. Mae'r 22 awdurdod lleol o'r farn bod rhaid iddyn nhw gydweithio i ddenu buddsoddwyr, creu swyddi a hwyluso ffyniant, ac mae byd llywodraeth leol yn derbyn bod cynghorau a'u partneriaid yn dibynnu ar ei gilydd o ran lles economaidd y wlad. Does dim eisiau ailddyfeisio'r olwyn. Y cwbl mae angen ei wneud yw ychwanegu at y gwaith da mae byd llywodraeth leol wedi'i gyflawni hyd yn hyn. Edrychwn ni ymlaen at lwyddiant rhanbarthau dinasol yng Nghymru.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30