Fframwaith adfywio newydd yng Nghymru

Dydd Llun, 11 Mawrth 2013

Mae WLGA wedi croesawu fframwaith newydd mae Llywodraeth Cymru wedi'i gyflwyno i newid ei ffordd o fuddsoddi mewn prosiectau adfywio. 

Mae fframwaith ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’ yn cydnabod rôl buddsoddi prif ffrwd o ran adfywio ardaloedd, a bydd yn canolbwyntio ar ganolau trefi, cymunedau arfordirol a chlystyrau Rhaglen 'Cymunedau'n Gyntaf'. 

Trwy ddweud y dylai pob punt sydd wedi'i gwario mewn meysydd megis iechyd, tai, trafnidiaeth, addysg a threftadaeth gael effaith ar yr ardal lle mae wedi'i gwario, mae'r fframwaith yn cynnig ffordd fwy cydlynol o helpu ardaloedd i'w hailddyfeisio eu hunain. 

Ac yntau wedi'i seilio ar y syniad o dargedu buddsoddiadau trwy ddefnyddio adnoddau mewn modd cryfach a mwy cyfannol – mewn llai o leoedd ar unrhyw adeg – fe fydd y fframwaith newydd yn rhoi hyd at £30 miliwn y flwyddyn ar gael i ddibenion adfywio. 

Bydd byd llywodraeth leol Cymru yn cymryd rhan flaengar trwy gyflwyno ceisiadau am arian ar gyfer prosiectau partneriaethau lleol. Rhaid i bob cais gyflwyno dadl gadarn o blaid y prosiect a dangos yn eglur sut bydd y gymuned yn elwa arno. 

Meddai'r Cynghorydd Harry Andrews MBE (Caerffili), Llefarydd WLGA dros Adfywio a Datblygu Economaidd: 

“Mae byd llywodraeth leol yn croesawu fframwaith adfywio newydd Cymru a'r ffaith y bydd gweithgareddau adfywio mor gydlynol ac effeithiol ag y bo modd. 

Bydd y fframwaith newydd yn atgyfnerthu rôl ganolog bresennol byd llywodraeth leol o ran hwyluso prosiectau adfywio. Mae'n bwysig cydweithio er adfywio, buddsoddiadau cynaladwy, swyddi a ffyniant ac mae byd llywodraeth leol yn cydnabod ers talwm bod angen i bob partner gydlynu ei wasanaethau a'i wariant i sbarduno twf economaidd ac adfywio lleol. 

Mae byd llywodraeth leol o'r farn ei bod yn hanfodol defnyddio'r fframwaith newydd i fanteisio ar gyfleoedd a ddaw yng nghyfres nesaf Cronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop. Trwy'r fframwaith, bydd cymorth ariannol yn 2013/14 i gau pen y mwdwl ar brosiectau cyfredol ac, o 2014/15 ymlaen, bydd modd defnyddio'r fframwaith i gael arian cyfatebol ar gyfer rhagor o dwf ac adfywio yn ein cymunedau ni.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30