Gofyn am chwarae teg o du Undeb Ewrop

Dydd Mawrth, 26 Chwefror 2013

Mae Undeb Ewrop yn rhoi tua £747 miliwn i Gymru bob blwyddyn ar hyn o bryd ond bydd y cytundeb ariannu presennol sy'n cyfrannu'n fawr ynglŷn â chreu swyddi, twf economaidd ac adfywio yn dod i ben yn 2013. O ganlyniad, mae cynrychiolwyr WLGA ym Mrwsel ar adeg dyngedfennol yn y trafodaethau am ariannu o'r fath yn y dyfodol. Bydd y cynrychiolwyr yn ceisio dylanwadu ar hoelion wyth Undeb Ewrop i daro'r fargen orau i Gymru o ran ariannu. 

Gan fod cyllideb 2014-20 Undeb Ewrop yn cynnig trefniadau ariannu allai fod yn drychinebus i Gymru, bydd y cynrychiolwyr yn tynnu sylw at bryderon byd llywodraeth leol am y gyllideb newydd lle gallai'r gorllewin a chymoedd y de golli dros £400 miliwn yn y Cronfeydd Strwythurol yn ystod y saith mlynedd nesaf a gallai Cymru i gyd golli arian o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin. 

Bydd y cynrychiolwyr yn cwrdd â rhai o uwch swyddogion Undeb Ewrop a'r rhai sy'n gyfrifol am bolisi rhanbarthol Llywodraeth San Steffan i drafod eu pryderon a cheisio dylanwadu ar y modd y bydd arian Undeb Ewrop yn cael ei ddyrannu a'i ddefnyddio yng Nghymru o 2014. 

Yn ystod yr ymweliad, meddai'r Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA: 

“Mae'r fargen gyllidebol y cytunodd penaethiaid gwledydd Undeb Ewrop arni yn ddiweddar yn ganlyniad gwael i Gymru gan y byddai'r rhanbarthau tlotach megis y gorllewin a chymoedd y de'n colli arian hanfodol – er mai arnyn nhw y bydd yr angen mwyaf – i ranbarthau cyfoethocach y Deyrnas Gyfunol. Mae WLGA yn cefnogi'n llawn ddadl Llywodraeth Cymru y dylai Llywodraeth San Steffan ofalu bod Cymru yn cael cyfran deg o arian Undeb Ewrop gan ei bod wedi methu'n llwyr â chael gafael ar arian yn ôl lefel dderbyniol i gymunedau mwyaf bregus y wlad.” 

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Bright, Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop: 

“Dyw'r gyllideb y cytunodd penaethiaid gwledydd Undeb Ewrop arni ddim yn hael i Gymru ac, felly, mae'n hanfodol cytuno ar ddyraniad tecach cyn gynted ag y bo modd ar lefel y Deyrnas Gyfunol. Rydyn ni'n gofyn i Lywodraeth San Steffan gadw at yr egwyddor roedd yn ei hyrwyddo o'r blaen, sef y dylai arian Undeb Ewrop gael ei ddyrannu ymhlith y rhanbarthau tlotaf. Ar ôl methu â diogelu rhannau tlotaf Cymru yn y trafodaethau am gyllideb Undeb Ewrop, mae gan Lywodraeth San Steffan ryddid i symud arian ymhlith categorïau rhanbarthau yn y deyrnas yma. Felly, rydyn ni'n gofyn iddi fanteisio ar y rhyddid hwnnw i ofalu bod rhannau tlota'r deyrnas, gan gynnwys gorllewin a chymoedd Cymru, yn cael dyraniad tecach o arian Undeb Ewrop. At hynny, rydyn ni'n gofyn iddi sefydlu rhwyd ddiogelwch i ranbarthau megis dwyrain Cymru i ofalu na fydd y gostwng yn eu harian yn arwain at sefyllfa lle bydd rhannau mwy cefnog o'r deyrnas yn elwa ar eu traul nhw.” 

Bydd y cynrychiolwyr yn cwrdd â phedwar aelod Cymru yn Senedd Ewrop, hefyd. Bydd y cyfarfod hwnnw'n allweddol am fod rhaid i Senedd Ewrop roi sêl ei bendith ar y gyllideb newydd y cytunodd penaethiaid gwledydd Undeb Ewrop arni. Mae disgwyl y bydd ei haelodau'n pleidleisio ar y gyllideb yn ei sesiwn cyflawn nesaf ganol mis Mawrth. 

Bydd cynrychiolwyr WLGA yn defnyddio'r ymweliad i lobïo o blaid ffordd fwy cyfun o wario arian Undeb Ewrop, hefyd. Byddan nhw'n gofyn i Gomisiwn Ewrop, yn arbennig, i symleiddio rheoliadau cymhleth a phrosesau hynod fiwrocrataidd yr undeb ym maes ariannu fel y bydd pawb yn cael defnyddio'r arian mewn modd mwy effeithiol a hyblyg ar lawr gwlad. Yn ystod y cyfnod hwn o lymder, pan fydd cyllidebau'n llai, bydd yn bwysicach nag erioed inni wneud y gorau o arian Undeb Ewrop er lles cymunedau ledled Cymru. 

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30