Ymdrech byd llywodraeth leol i ddiogelu bwyd

Dydd Llun, 11 Chwefror 2013

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau pawb heddiw fod yr awdurdodau lleol yn cadw llygad barcud ar gwmnïau sy’n gwerthu cig iddyn nhw ar ôl iddi ddod i’r amlwg bod cig ceffyl ar werth yn y Deyrnas Gyfunol. 

Mae cwmnïau y cysylltwyd â nhw hyd yma wedi dweud eu bod yn hyderus nad oes cig ceffyl yn y cynnyrch maen nhw wedi’i werthu i awdurdodau lleol o ganlyniad i’r cadwyni cyflenwi maen nhw’n eu defnyddio, ac mae’r cynghorau’n gweithio’n ddyfal i ofalu eu bod yn cyd-fynd â’r canllawiau gyhoeddodd Asiantaeth y Safonau Bwyd yn ddiweddar. Mae cynhyrchion unigol yn cael eu harchwilio’n annibynnol i ofalu nad oes cig ceffyl ynddyn nhw, hefyd. 

Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: 

“Mae byd llywodraeth leol Cymru yn cymryd diogelwch bwyd o ddifrif ac rydyn ni wedi cydnabod ers tro fod angen datblygu haenau ychwanegol i ofalu bod bwyd yn ddiogel. Mae’r awdurdodau lleol yn gwneud hynny trwy gydweithio â’i gilydd, nid yn unig yn y modd maen nhw’n penodi cyflenwyr, ond yn y modd maen nhw’n rhannu gwybodaeth ac yn nodi pryderon, hefyd. 

Trwy gydweithio, mae byd llywodraeth leol Cymru yn hwyluso amlygrwydd ehangach o lawer nag a fyddai’n bosibl pe bai pob cyngor yn gweithio ar ei ben ei hun. Yn sgîl hynny, mae byd llywodraeth leol Cymru wedi ymateb mewn modd cydlynol a phrydlon i’r mater yma. Gan fod cadwyni cyflenwi yn gymhleth eu natur yn aml, mae’r mater yma’n destun ymchwilio o hyd, ond does yr un broblem wedi’i nodi hyd yma ac mae byd llywodraeth leol yn gweithio’n ddyfal i ofalu bod cig sy’n mynd i’r cynghorau lleol yn cydymffurfio â’r safonau perthnasol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30