Cynghorau lleol yn croesawu'r dyfarniad cyfreithiol am ailgylchu

Dydd Gwener, 08 Mawrth 2013

Mae byd llywodraeth leol yng Nghymru wedi croesawu adolygiad barnwrol a benderfynodd y dylai cynghorau gael rhwydd hynt i gynnig gwasanaethau ailgylchu yn unol â’u hamgylchiadau lleol. 

Daw’r penderfyniad yn dilyn honiad gan Ymgyrch Ailgylchu Go Iawn fod cymal yng Nghyfarwyddyd Fframwaith Gwastraff Ewrop fydd yn gorfodi pob teulu yn y DG i ddefnyddio biniau ailgylchu ar wahân o fis Ionawr 2015 ymlaen. 

Wrth grynhoi ei adolygiad barnwrol, dywedodd Mr Justice Hickinbottom ‘heb os nac oni bai’ bod gan gynghorau’r hawl i wneud eu trefniadau eu hunain o ran casglu gwastraff ac nad oes rhaid iddyn nhw orfodi pobl i gasglu papur, metel, plastig a gwydr ar wahân o 2015 oni bai bod hynny’n ymarferol o ran y dull casglu, yr amgylchedd a’r pris. 

Yn ôl y Cyng. Neil Rogers (Wrecsam), Llefarydd WLGA am Faterion yr Amgylchedd, Datblygu Cynaladwy a Gwastraff: 

“Mae cynghorau lleol wedi bod yn ymgyrchu ers tro yn erbyn cyfarwydd rhagnodol ynglŷn â sut i gynnal gwasanaethau ailgylchu. Gan mai cynghorau lleol fydd yn cael eu dirwyo yn y pen draw am fethu â chyrraedd targedau ailgylchu yng Nghymru, nhw ddylai ddewis sut i gyflwyno eu gwasanaethau. Yn y bôn, mae’r dyfarniad yma’n golygu gallwn ni barhau i roi gwasanaethau casglu lleol sy’n cyd-fynd ag anghenion penodol y cyngor lleol a chymunedau ei ardal. 

“Ar y cyfan, mae byd llywodraeth leol yng Nghymru’n cefnogi amcanion strategaeth gwastraff ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ Llywodraeth Cymru, ac mae cynghorau lleol eisoes wedi cyfrannu at helpu Cymru i gyflawni’r lefelau ailgylchu uchaf yn y DG. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ofalu bod gan bob cyngor yng Nghymru gynllun busnes manwl fydd yn eu helpu i gyflawni’r targed ailgylchu uchelgeisiol o 70% erbyn 2025.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30