Bydd cynghorau lleol Cymru yn wynebu anawsterau ariannol enfawr am flynyddoedd i ddod

Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014

Ac arweinyddion y cynghorau lleol yn rhybuddio y bydd sawl gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr mewn perygl o ganlyniad i doriadau parhaus Datganiad yr Hydref, mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ei chyllideb derfynol gan gadarnhau y bydd yr arian ar gyfer llywodraeth leol yn crebachu o ryw £200 miliwn yn 2015-16.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd WLGA dros Faterion Ariannol:

“Mae’r cynghorau lleol yn gyfarwydd â llymder achos bod cyllidebau rhai gwasanaethau wedi gostwng dros 30% ond, o ganlyniad i dorri £200 miliwn ychwanegol o’n cyllidebau ni y flwyddyn nesaf, bydd arian craidd rhai gwasanaethau yn ôl at lefelau blynyddoedd cynnar datganoli.”

“Gan y bydd cymaint o arian yn diflannu, does dim dewis arall i’r cynghorau lleol ond ystyried codi incwm mewn ffyrdd gwahanol megis codi tâl am rai gwasanaethau. Er fy mod wedi gwrando’n ofalus ar eiriau’r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus ynglÃ���Ã��Ã�·n â chynnig gwasanaethau ar ffurfiau gwahanol, rwy’n credu bod llawer o gynghorau lleol yn gwneud hynny eisoes. Rhaid inni ddod i benderfyniadau anodd am wasanaethau, fodd bynnag, a byddwn ni’n ceisio osgoi amharu’n fawr ar les y dinasyddion.”

“Mae gwasanaethau cyhoeddus lleol yn cyflawni rôl ataliol bwysig sy’n lleddfu’r pwysau ar rannau eraill o’r gyfundrefn megis y GIG. Bydd WLGA yn ceisio cydweithio bellach â Llywodraeth Cymru i ddadlau o blaid defnyddio’r arian ychwanegol sydd wedi’i neilltuo i Gymru ar gyfer 2015-16 i gryfhau’r gwasanaethau hynny.”

“Mae seiat ddoethion uchel ei pharch, Sefydliad yr Astudiaethau Ariannol, eisoes wedi rhybuddio y bydd toriadau anferth yng ngwariant y wladwriaeth yn ystod cyfnod nesaf Senedd San Steffan, gan ddadlau y bydd angen ailddiffinio rôl y wladwriaeth i ymdopi â’r anawsterau fydd yn deillio o hynny. Mae’n amlwg i bawb ym maes llywodraeth leol y bydd y duedd bresennol i gwtogi’n fawr ar wasanaethau lleol yn eu tanseilio’n llwyr yn y pen draw, ac mae WLGA yn gryf o’r farn bod angen sefydlu comisiwn annibynnol yn ddiymdroi i adolygu trefniadau ariannu llywodraeth leol yng ngoleuni’r anawsterau presennol fel y bydd modd cynnal y cynghorau lleol yn briodol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30