Cais llwyddiannus am gytundeb trin gwastraff

Dydd Gwener, 01 Chwefror 2013

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Brosiect Gwyrdd heddiw am bennu’r cais sydd orau ganddo ynglŷn â thrin gwastraff yn y de-ddwyrain. 

Yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru, ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’, sefydlodd rhai awdurdodau lleol bartneriaeth o’r enw Prosiect Gwyrdd i ddyfeisio’r ffordd orau o drin a thrafod gwastraff sy’n weddill ar ôl i’r cynghorau a’r trigolion arbed ac ailgylchu cymaint ag y bo modd. 

Cynghorau Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg yw aelodau’r bartneriaeth sydd wedi dweud mai un o gyfleusterau ynni o wastraff cwmni Viridor – Parc Trident, yng Nghaerdydd, sydd orau ganddi o ran trin 172,000 o dunelli o wastraff nad oes modd ei ailgylchu yn yr ardal bob blwyddyn. 

All y bartneriaeth ddim cadarnhau hyn cyn cyflwyno enw’r ymgeisydd sydd orau ganddi i’w chydbwyllgor ar 7fed Chwefror a chael sêl bendith pob cyngor mewn cyfarfodydd i’w cynnal rhwng 26ain Chwefror a 6ed Mawrth 2013. 

Meddai’r Cyng. Neil Rogers (Wrecsam), Llefarydd WLGA dros yr Amgylchedd: 

“Er bod pob awdurdod lleol yng Nghymru am arbed ac ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd, dyma gyhoeddiad pwysig sy’n dangos bod cynnydd sylweddol yn un o agweddau allweddol strategaeth trin gwastraff cartrefi Cymru. 

Mae cynghorau ledled Cymru yn ymwneud â datblygu isadeiledd cyfoes hanfodol ar gyfer trin gwastraff. Mae rôl bwysig i gyfleusterau sy’n cynhyrchu ynni o wastraff o ran claddu llai o sbwriel, ac maen nhw’n cynnig i gynghorau y gallu i greu ynni o wastraff nad oes ffordd ymarferol o’i ailgylchu na’i gompostio. 

Rhaid ystyried y cyhoeddiad yma yng nghyd-destun y gwaith sylweddol sy’n mynd yn ei flaen i gyflawni targedau uchelgeisiol y strategaeth wladol sy’n blaenoriaethu’r angen i ailgylchu a chompostio rhagor. Cymru yw’r wlad sy’n ailgylchu’r mwyaf yn y Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd, ac mae’r cynnydd yn yr hyn sy’n cael ei ailgylchu bob blwyddyn yn helpu i gwtogi’n fawr ar y gwastraff mae angen ei drin. 

Rydyn ni’n datblygu cyfleusterau ynni o wastraff yn ddewis amgylcheddol amgen na chladdu sbwriel, am ei bod yn well defnyddio sbwriel i gynhyrchu ynni na’i adael mewn twll yn y ddaear. Er mai Cymru gynaladwy heb wastraff yw’r nod yn y pen draw, mae angen am y tro gyfleusterau megis y rhai mae Prosiect Gwyrdd yn eu datblygu i drin y gwastraff gweddilliol mae pawb yng Nghymru yn helpu i’w gynhyrchu.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30