Llywodraeth Cymru'n hybu benthyca gan Awdurdodau Lleol ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd

Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant a’r Gweinidog Cyllid 
Jane Hutt y bydd awdurdodau lleol ledled Cymru bellach yn elwa o gynllun newydd i ymdrin â’r pwysau ar gyllidebau cynnal a chadw ffyrdd. Bydd y cynllun hwn yn eu galluogi i ryddhau adnoddau a hybu benthyca ar gyfer buddsoddi mewn cynlluniau gwella priffyrdd lleol. 

Dylai’r Fenter Benthyca Llywodraeth Leol (LGBI) arwain at fuddsoddi hyd at £170m o gyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer gwella’r priffyrdd dros y tair blynedd ariannol nesaf. 

Dywedodd Carl Sargeant: 

“Bydd Menter Benthyca Llywodraeth Leol yn arwain at gynnydd sylweddol yng ngallu awdurdodau lleol i ariannu gwelliannau mawr i’n priffyrdd drwy dargedu’r problemau sy’n bodoli yn y rhwydwaith ffyrdd. 

“Drwy ryddhau’r cyllid hwn byddwn yn gallu gwella cyflwr ein ffyrdd a gostwng amseroedd teithio; a thrwy leihau nifer y tyllau yn y ffyrdd bydd diogelwch yn gwella i fodurwyr, beicwyr a cherddwyr. Bydd y buddsoddiad newydd hwn yn rhoi hwb sylweddol y mae mawr angen amdano i economi Cymru drwy ddarparu swyddi yn y sector adeiladu.” 

Ychwanegodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt: 

“Drwy roi cyfle i awdurdodau lleol fenthyca arian i gyflymu prosiectau gwella ffyrdd rydym yn helpu i greu cyfleoedd swyddi newydd i bobl leol yn ogystal â darparu cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau lleol. 

“Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ein Cynllun Buddsoddi Seilwaith Cymru a fydd yn gweithredu fel ffenestr siop i fuddsoddiadau o bwys gan Lywodraeth Cymru mewn seilwaith. Menter Benthyca Llywodraeth Leol yw’r union fath o fuddsoddiad a fydd yn cefnogi’r Cynllun. 

“Mae’r Cynllun yn sicrhau ein bod yn eglur ac yn dryloyw ynghylch sut rydym yn troi ein blaenoriaethau’n fuddsoddiad. Nid yn unig bydd hyn yn gipolwg i’r sector preifat i gyfeiriad dyfodol buddsoddiadau Llywodraeth Cymru ond bydd hefyd yn darparu cyd-destun ar gyfer ein buddsoddiad mewn seilwaith.” 

Dywedodd y Cyngh John Davies, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC): 

“Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru’n rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad hwn heddiw gan ein bod ni wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y cynllun hwn. Mae cyflwr y rhwydwaith priffyrdd yn bryder mawr i’r trigolion a’r busnesau, ac mae’n fater sy’n effeithio ar y ddarpariaeth o’r holl wasanaethau eraill. Mae awdurdodau lleol a CLlLC wedi bod mewn trafodaethau parhaol gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn ceisio sicrhau cyllid ychwanegol i wella cyflwr y rhwydwaith priffyrdd . 

“Hyd at yn ddiweddar bu bwlch mawr rhwng y swm o arian sydd ei angen i godi safon y ffyrdd yng Nghymru a’r swm sy’n cael ei wario bob blwyddyn. Mae’r cynnig newydd hwn yn tynnu ar yr holl arferion da a welir ledled Cymru a bydd yn galluogi dull cynhwysfawr o weithredu ar draws Cymru gyfan ar raddfa uwch o lawer nag a welwyd o’r blaen. Bydd yn galluogi cynnydd sylweddol o ran gwella safon ein priffyrdd. 

“Yn anochel bydd rhywfaint o amharu yn y tymor byr pan fydd y gwaith yn mynd yn ei flaen ond bydd manteision i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd a bydd yn ysgogiad i swyddi a’r economi - yn uniongyrchol o ran y gwaith ei hunan, ac yn uniongyrchol o ran lleihau nifer y damweiniau a’r tagfeydd.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30