Rhybudd Cyngor Cyswllt Cymru am fethu ag ariannu'r cynghorau lleol yn ddigonol

Dydd Mercher, 29 Hydref 2014

Cyhoeddodd Cyngor Cyswllt Cymru rybudd heddiw am effaith prinder arian ar weithlu a chymunedau cynghorau lleol.

Diben Cyngor Cyswllt Cymru ac iddo gynghorwyr lleol, cynrychiolwyr undebau llafur Unsain, GMB a Unite yn ogystal â rhai o uwch swyddogion llywodraeth leol yw trin a thrafod materion gweithlu llywodraeth leol.

Mewn datganiad y cytunodd ei aelodau i gyd arno, mae Cyngor Cyswllt Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi digon o arian i fyd llywodraeth leol i osgoi niwed yn economi a chymunedau’r wlad dros y tymor hir.

Dyma ymateb i doriadau parhaus yng nghyllideb y cynghorau lleol. Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y byddai’r gyllideb honno’n grebachu o £220 miliwn ychwanegol yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Meddai’r Cynghorydd Peter Rees, Cadeirydd Carfan Cyflogwyr Cyngor Cyswllt Cymru a Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot:

“Gan y bydd diffyg o £900 miliwn yng nghyllideb byd llywodraeth leol erbyn 2017-18, rydyn ni o’r farn bod y cynghorau lleol yn gorfod ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich rhaglen llymder y wladwriaeth, ac y bydd effaith bellgyrhaeddol ar swyddi a gwasanaethau’r cynghorau – yn ogystal ag amodau a thelerau’r gweithwyr – o ganlyniad.”

“Er bod Cyngor Cyswllt Cymru yn derbyn nad oes llawer yng nghoffrau’r wlad gan fod cyllideb Llywodraeth Cymru wedi’i thorri o £1.7 biliwn, mae’n anodd i’r cynghorau lleol gael dau ben llinyn ynghyd bellach. Mae gwir fygythiad y gallai rhagor o doriadau llym arwain at dranc ein gwasanaethau cyhoeddus lleol a pheryglu dyheadau Llywodraeth Cymru ynglÅ·n â chynnig gwasanaethau cyhoeddus, hefyd. Mae angen gwerthfawrogi gwasanaethau a gweithwyr y cynghorau lleol yn fater o frys ac mae angen adolygu’r modd y dylen nhw gael eu hariannu yn y dyfodol.”

Meddai Dominic MacAskill, Pennaeth Materion Llywodraeth Leol Unsain yng Nghymru ac Ysgrifennydd Carfan Undebau Llafur Cyngor Cyswllt Cymru:

“Ein hofn ni yw y bydd mwy a mwy o bwysau ar gyllideb llywodraeth leol yn arwain at niwed na allwn ni ei wrthdroi am genedlaethau i ddod yn y gwasanaethau lleol. Rydyn ni’n deall bod Llywodraeth Cymru yn gorfod gweithredu yn ôl faint o arian sy’n dod o San Steffan ac mae hynny’n dangos bod rhaid codi cwestiynau am y trefniadau ariannu er tegwch i gymunedau Cymru.”

“Mae undebau llafur a chyflogwyr llywodraeth leol fel ei gilydd wedi dweud dro ar ôl tro fod angen trafod yn ddiymdroi effaith y llymder parhaus yn y sector cyhoeddus ar ein gwasanaethau lleol yng Nghymru. Mae’r polisi’n achosi i lawer o’r gwasanaethau mae cymunedau’n dibynnu arnyn nhw ddirywio. Bydd undebau llafur y sector cyhoeddus yn parhau i ymgyrchu dros degwch i weithwyr gwasanaethau cyhoeddus a chyfran deg o arian i wasanaethau er lles cymunedau ledled Cymru.”

Cytunodd Cyngor Cyswllt Cymru i ofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei helpu i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru i geisio drefnu dyraniad ariannol gwell.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Mae Cyngor Cyswllt Cymru yn gorff llywodraeth leol ac iddo gynrychiolwyr o blith y cynghorwyr lleol a’r undebau llafur yn ogystal â swyddogion adnoddau dynol pob un o gynghorau lleol Cymru. Bydd yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i drafod a phennu sut y dylai weithredu ynglÅ·n ag amryw faterion sy’n berthnasol i weithwyr llywodraeth leol.

DATGANIAD CYNGOR CYSWLLT CYMRU AM Y GYLLIDEB
Mae Cyngor Cyswllt Cymru yn bryderus dros ben o ganlyniad i’r datganiad gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar am ddyraniad ariannol arfaethedig byd llywodraeth lleol ar gyfer 2015/16 achos y bydd cyllideb pob cyngor lleol yn gostwng o 3.4% ar gyfartaledd ac y bydd effaith gyffredinol cyfres o doriadau parhaus yng nghyllideb byd llywodraeth leol yn amharu ar holl agweddau swyddogaethau’r awdurdodau lleol.

Gan fod rhaid arbed £900 miliwn i fantoli’r cyfrifon erbyn 2017-18, rydyn ni o’r farn bod y cynghorau lleol wedi ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich rhaglen llymder y wladwriaeth ac, o ganlyniad, y bydd effaith bellgyrhaeddol ar swyddi a gwasanaethau’r cynghorau – yn ogystal ag amodau a thelerau’r gweithwyr.

Ein barn ni yw na fydd modd cynnal gwasanaethau effeithiol yn sgîl toriadau o’r fath dro ar ôl tro. Yn wir, bydd y toriadau’n cynyddu’r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus eraill megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac yn niweidio economi a chymunedau ein gwlad yn y pen draw.

Er bod Cyngor Cyswllt Cymru yn derbyn nad oes llawer o arian yng nghoffrau’r wlad gan fod cyllideb Llywodraeth Cymru wedi’i thorri o £1.7 biliwn, mae anodd i gynghorau lleol gael dau ben llinyn ynghyd bellach. Mae gwir fygythiad y gallai rhagor o doriadau llym arwain at dranc gwasanaethau sy’n cynnal diwylliant a chymunedau Cymru. Bydd hynny’n peryglu dyheadau Llywodraeth Cymru o ran gwasanaethau cyhoeddus, hefyd.

Felly, dyma ofyn i Lywodraeth Cymru ariannu maes llywodraeth leol yn briodol er mwyn cydnabod ei rôl allweddol yn economi a chymunedau’r wlad gan gynnwys rhoi cymorth i’r bobl fwyaf bregus eu sefyllfa.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30