Gwella gwasanaethau i blant sydd o dan ofal

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2013

Bydd adroddiad newydd yn helpu awdurdodau lleol Cymru i gynnig gwasanaethau gwell a chyson i blant sydd o dan eu gofal. 

Mae’r adroddiad yn rhoi enghreifftiau o arferion da ac arloesol mewn pedwar awdurdod lleol er mwyn helpu i wella profiad plant o wasanaethau cymorth lleol a gwella byd pob plentyn sydd o dan ofal awdurdod. 

Yn 2012, roedd 90 o blant o dan ofal awdurdod fesul 10,000 o blant yn y boblogaeth, ar gyfartaledd – er bod hynny wedi amrywio rhwng 53 a 166 ymhlith yr awdurdodau lleol. Er bod modd priodoli peth o’r amrywio i’r gwahaniaethau yn natur poblogaeth, cymdeithas ac economi pob ardal, dim ond rhan o’r gwahaniaethau sydd rhwng yr awdurdodau lleol yw hynny. 

I hybu cysondeb yng ngwasanaethau byd llywodraeth leol, mae’r adroddiad yn helpu i nodi’r ‘hyn sy’n gweithio orau’ a’r hyn y dylai strategaeth leol ar gyfer plant o dan ofal ei gynnwys. Un o brif gasgliadau’r adroddiad yw y dylai byd llywodraeth leol ac uwch arweinyddion Cymru roi rhagor o gydlyniad strategol i’r amrywiaeth eang o bartneriaid sy’n ymwneud â phlant o dan ofal yn y wlad hon. 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sydd wedi cyhoeddi’r adroddiad ar y cyd, gan ddangos arweiniad ac ymrwymiad cryf byd llywodraeth leol a phroffesiynolion gwaith cymdeithasol i wella ansawdd, cyfleoedd a chysondeb gwasanaethau i blant sydd o dan ofal. 

Meddai’r Cynghorydd Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

“Trwy gomisiynu’r adroddiad yma, mae byd llywodraeth leol wedi dangos ei fod yn fodlon cloriannu’r gwasanaethau cyfredol fel y gallwn ni nodi a chryfhau ymhellach ein harweiniad o ran gwella gwasanaethau i blant sydd o dan ofal yng Nghymru. 

Mae’r data sydd wedi’u casglu yn ystod yr ymchwil yn taflu goleuni ar y modd y dylen ni ddatblygu gwasanaethau i helpu’r plant sydd o dan ein gofal. Er ei bod yn eglur nad oes ‘nifer delfrydol’ fyddai’n helpu awdurdod lleol i bennu a oes ‘gormod’ neu ‘brinder’ o blant o dan ei ofal, mae’n dangos amryw nodweddion a ddylai fod mewn gwasanaeth i helpu awdurdodau lleol i bwyso a mesur eu gwaith a’u llwyddiant. Rydyn ni’n gwybod bod modd gwella byd plant sydd o dan ofal, a’u teuluoedd nhw, trwy atal sefyllfaoedd rhag gwaethygu, camu i mewn yn ddiymdroi os ydyn nhw’n gwaethygu, gweithio ar y cyd a rhannu gwybodaeth.” 

Meddai Amanda Lewis, Cadeirydd Cylch Penaethiaid y Gwasanaethau i Blant, sy’n rhan o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru: 

“Rydyn ni wedi gweld bod angen cywiro’r amrywio yn nifer y plant sydd o dan ofal y gwahanol awdurdodau lleol. Mae’r adroddiad yn ein helpu i ddeall yn well nid yn unig yr anawsterau ond, hefyd, yr arferion da sydd yng Nghymru. Bydd arweinyddion ein proffesiwn a’r gweithwyr cymdeithasol yn defnyddio’r wybodaeth yma i geisio hwyluso deilliannau mwy cyson.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30