Rhoi diolch i weithwyr ieuenctid yn ystod Wythnos Waith Ieuenctid

Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017

Cafodd ymroddiad ac ymrwymiad gweithwyr ieuenctid ei ddathlu mewn seremoni wobrwyo ar ddydd Gwener 23 Mehefin i lansio Wythnos Waith Ieuenctid 2017.

Cyfres o ddigwyddiadau blynyddol yw Wythnos Waith Ieuenctid sydd yn rhoi cyfle i weithwyr ieuenctid a phobl ifanc i ddathlu a hyrwyddo effaith a llwyddiannau gwaith ieuenctid.

Cynhelir digwyddiadau ar draws yr wythnos i hyrwyddo gwaith gwerthfawr gweithwyr ieuenctid mewn cymunedau yng Nghymru, gyda digwyddiad arddangos cenedlaethol yn cymryd lle yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar ddydd Mawrth 27 Mehefin. Wrth arddangos ehangder ac amrywiaeth y gwaith, mae’r wythnos o ddigwyddiadau yn gyfle i ddangos gwerthfawrogiad am y rôl allweddol sydd yn cael ei pherfformio gan weithwyr ieuenctid wrth gefnogi datblygiad pobl ifanc.

Meddai Charlie Price, gweithiwr Allgymorth Ieuenctid: “Dwi’n gweithio ar gyfer y prosiect gwaith ieuenctid ‘Inspire’ mewn ysbytai, ac wedi fy lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae’r prosiect yn gweithio gyda pobl ifanc gan gwmpasu pob math o faterion, gan ffocysu yn bennaf ar iechyd emosiynol a llesiant. Mae fy rôl yn cynnwys cynnal sesiynau un-i-un, rhoi gwersi ABCh mewn ysgolion yn ogystal â gwaith grwp.”

“Dwi wrth fy modd gyda fy rôl fel gweithiwr ieuenctid – mae mor brysur, felly mae amser wastad yn hedfan. Byddaf yn cael llawer o foddhad o weld pobl ifanc dwi’n gweithio gyda nhw yn tyfu ac yn datblygu.”

Dywedodd gweithiwr ieuenctid arall, Julie Wright: “Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio mewn dwy ysgol uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Rwyf wedi gweithio yn y Gwasanaeth Ieuenctid ers naw mlynedd ac yn yr amser hynny wedi gweld llawer o bobl ifanc yn datblygu eu sgiliau i ddod yn aelodau gwerthfawr o’u cymuned. Rwyf wrth fy modd gyda’r berthynas yr ydych chi’n gallu ei meithrin gyda phobl ifanc a rwy’n teimlo mai dyma’r gonglfaen i sicrhau eich bod yn gallu eu tywys i gyflawni eu potensial. Uwchlaw popeth, rwy’n gobeithio bod cael effaith bositif ar fywydau pobl ifanc yn sicrhau eu bod yn ddigon hyderus i ofyn am gefnogaeth nawr ac yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Llefarydd WLGA ar Addysg: “Wedi ymroi eu hunain yn ddiflino i gefnogi pobl ifanc yn ein cymdeithas, mae’r wythnos hon yn gyfle i ni ddiolch i weithwyr ieuenctid am eu gwaith ardderchog. Yn aml yn cael eu ystyried fel modelau rôl gan y rhai sydd yn eu cyswllt, mae gweithwyr ieuenctid yn parhau i ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a chanllaw wrth gyfrannu i ddatblygiad positif ein pobl ifanc wrth iddyn nhw fentro ar eu siwrnai i fod yn oedolion.”

Os hoffech chi ragor o fanylion am y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ystod Wythnos Waith Ieuenctid 2017, ewch i dudalen Gwaith Ieuenctid ar wefan Llywodraeth Cymru sef www.llyw.cymru.

I ganfod mwy am sut i fod yn Weithiwr Ieuenctid, cofiwch gysylltu gyda eich awdurdod lleol.

Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30