Cynnydd dramatig yn nifer y tai sy'n cael eu troi'n gartrefi

Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014

Yn ôl adroddiad a ryddhawyd heddiw am lwyddiant cynllun blaenllaw Llywodraeth Cymru, Troi Tai’n Gartrefi, cafodd 2,178 o dai gwag eu defnyddio o’r newydd yn 2013/14, cynnydd o 99 y cant ers 2012/13, blwyddyn gyntaf y cynllun a 112 y cant ers 2011/12, y flwyddyn cyn i’r cynllun ddechrau.

Golyga hyn fod 4,471 o eiddo gwag yng Nghymru wedi’u troi’n gartrefi hyd yn hyn yn ystod y Cynulliad presennol –prin 500 yn is na tharged uchelgeisiol y Llywodraeth i 5,000 ar gyfer y tymor cyfan hyd at fis Mai 2016.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £20 miliwn yn y cynllun Troi Tai’n Gartrefi dros y ddwy flynedd gyntaf. Cynigir benthyciadau di-log i berchnogion eiddo sydd wedi bod yn wag ers dros 6 mis, a chyda’r arian hwnnw gallant adnewyddu’r eiddo i’w roi ar werth neu ar osod. 

Cymeradwywyd 230 o fenthyciadau yn ystod dwy flynedd gyntaf y prosiect. Cyfanswm gwerth y benthyciadau hyn oedd dros £9.44 million. Cafodd £7.4 million o fenthyciadau eu rhoi yn 2013/14. 

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, sy’n gyfrifol am dai:

“Mae’n dda iawn wir bod 2013/14 wedi bod yn flwyddyn cystal i’n cynllun Troi Tai’n Gartrefi; mae hyn wedi ychwanegu at lwyddiant y flwyddyn gyntaf. Mae’r cynllun hwn wedi gwneud cyfraniad sylweddol at waith yr Awdurdodau Lleol i daclo’r broblem cartrefi gwag. Hoffwn ganmol yr ymdrech enfawr a waned i sicrhau llwyddiant hwn.

“Mae gennym ychydig dros 500 o eiddo gwag i’w llenwi cyn inni gyrraedd ein targed o 5,000, gyda dros flwyddyn i fynd. Mae hyn yn eithriadol o galonogol ond yr enillwyr go iawn yw’r cymunedau ledled Cymru sydd bellach â mwy o gartrefi ar gael.

“Mae’r ystadegau diweddaraf hyn yn dangos yn glir ein bod yn ymrwymedig o hyd i ateb y galw am dai. Wrth wneud hynny rydym yn gwella ymddangosiad y mannau lle mae eiddo gwag wedi bod yn achosi problemau ac yn creu swyddi adeiladu ledled y wlad.”

Dywedodd y Cyngh. Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Tai CLlLC:

“Mae llwyddiant ysgubol cynghorau lleol Cymru, yn llenwi 2,027 o eiddo gwag, yn arwydd clir o ymrwymiad llywodraeth leol i ddatblygu tai fforddiadwy o ansawdd uchel yn eu cymunedau.

“Drwy wneud yn fawr o’r stoc tai sydd gennym eisoes gallwn gynyddu nifer y tai sydd ar gael gan gael gwared ar y problemau fel fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag adeiladau segur.

“Mae’r cynghorau wedi bod yn gweithio’n galed i daclo’r broblem tai gwag fel rhan o’u gwaith adnewyddu tai ac mae cynllun Troi Tai’n Gartrefi yn rhoi hwb ariannol gwerthfawr iawn i’r gwaith hwn. Bydd yr arian ychwanegol arall a gyhoeddwyd yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru’n ddiweddar yn gymorth i barhau â’r llwyddiant hwn hefyd.”

Gan mai benthyciadau, nid grantiau, a roddir gan Troi Tai’n Gartrefi, bydd yr arian sy’n cael ei ad-dalu yn cael ei ddefnyddio i roi rhagor o gymorth i lenwi eiddo arall. Bydd y cynllun yn ariannu eu hun am flynyddoedd i ddod felly, gan wneud y defnydd gorau posibl o’r arian ac adnoddau sydd ar gael.

Mae’r cynllun hwn yn fodel o gydweithredu ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol gan mai’r awdurdodau lleol sy’n ei gynnal, mewn chwech grwp rhanbarthol sy’n rhannu arbenigedd ac adnoddau gyda’i gilydd.

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30