Cynghorau’n croesawu dull newydd o ddiwygio

Dydd Mawrth, 04 Hydref 2016

Mae cynghorau lleol wedi croesawu dull newydd o ddiwygio llywodraeth leol a gyhoeddwyd heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

Mae awdurdodau lleol wedi wynebu cyfnod heriol o gyni ac ansicrwydd dros eu dyfodol ond wedi llwyddo i barhau i wella gwasanaethau i gymunedau Cymru.

Mae’r ansicrwydd strwythurol ac ariannol hwn wedi effeithio ar weithlu llywodraeth leol yn bennaf ac mae datganiad Ysgrifennydd y Cabinet yn rhoi sefydlogrwydd a diogelwch sy’n cael ei groesawu, gan alluogi cynghorau i ganolbwyntio ar gyflenwi gwasanaethau ac ar ganlyniadau gwell i gymunedau Cymru.

Mae’r cynigion yn cydnabod rôl ganolog a gweladwy cynghorau Cymru yn eu cymunedau, tra’n amlinellu agenda glir ar gyfer diwygio fydd yn datblygu cryfderau ein llywodraeth leol bresennol sydd wedi ei lleoli yn y gymuned, gyda’r angen i ddarparu mwy o gydlynu strategol a chadernid rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau allweddol.

Gan ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd y Cynghorydd Bob Wellington CBE (Torfaen), Arweinydd CLlLC:

“Fel datganiad o fwriad rydym yn croesawu’r cynigion hyn a hefyd y ffordd adeiladol y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn gweithio gyda chynghorau lleol i ddatblygu dyfodol mwy cadarn a sefydlog ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol yng Nghymru.

“Mae Cynghorau wedi ymrwymo i ddiwygio ers amser ac wedi datblygu a chyflenwi gwasanaethau cydweithredol a rhanbarthol dros y blynyddoedd diweddar. Mae’r rhain yn cynnwys arloesi yn ymwneud â Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, Rhanbarth Dinas Bae Abertawe, Bwrdd Economaidd Gogledd Cymru, Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy a phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

“Dim ond wythnos diwethaf, cyfarfu arweinwyr y cyngor i drafod cynigion llywodraeth leol ar gyfer diwygio yn seiliedig ar fwy o gydweithredu rhanbarthol yn ymwneud â gwasanaethau allweddol yn seiliedig ar y Rhanbarthau Dinas a chyfliniad gwasanaethau cyhoeddus eraill yn arbennig o ran iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein syniadau ar gyfer arloesi gwasanaethau’r dyfodol yn cyd-fynd yn dda gyda’r cynigion a amlinellwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet heddiw.

“Yr hyn sydd yn galonogol yw bod y cynigion hyn yn amlygu’r ffordd y bydd cynghorau yn dal wedi eu sefydlu yn eu cymunedau gan weithredu fel y ‘drws blaen’ lle gall bobl gael mynediad i ystod o wasanaethau bob dydd hanfodol bwysig. Trwy wneud hynny, mae’r cynigion yn amlinellu gweledigaeth sydd yn cadw democratiaeth leol a

llywodraeth leol yn ‘lleol’, tra’n rhoi agenda gydlynol ar gyfer cydweithredu rhanbarthol ar feysydd gwasanaeth allweddol ar yr un pryd.

“Mae llawer o fanylion i’w harchwilio bellach, yn arbennig sut bydd y dull ‘gorfodol’ arfaethedig o weithio’n rhanbarthol yn gweithio, ond edrychwn ymlaen at weithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet a’n partneriaid eraill i sicrhau ein bod yn cyflenwi gweledigaeth ymarferol ar gyfer diwygio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.”

DIWEDD


Nodiadau i’r golygydd:

  • 30/09/2016 Pwyllgor Cydlynu CLlLC - bapur Grŵp Llafur CLlLC oedd yn amlinellu cynigion ar gyfer diwygio llywodraeth leol. Gweler yma (Eitem 5)
  • Mae maniffesto etholiadau’r Cynulliad CLlLC ‘Atebolrwydd Lleol 2016-21: Cynllun ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru’ ar gael yma

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30