Croesawu £5 miliwn ar gyfer canolau trefi

Dydd Gwener, 20 Chwefror 2015

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog dros Gymunedau a Thlodi, Lesley Griffiths, y bydd £5 miliwn ar gyfer canolau saith tref.

Mae bwriad i roi’r arian ar fenthyg i saith awdurdod lleol am hyd at 15 mlynedd fel y gallan nhw ei wario ar ganolau trefi Tredegar, Rhymni, Grangetown, Llanelli, y Rhyl, Caernarfon a’r Barri. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd modd ailgylchu’r arian i’w fuddsoddi eto mewn gwahanol brosiectau ar gyfer gwella canol pob tref a pharatoi adeiladau gwag i’w defnyddio eto.

Bydd gwelliannau o’r fath yn helpu i greu swyddi, sbarduno twf economaidd, cynyddu nifer y cartrefi sydd ar gael yng nghanol pob tref a gwneud y trefi hynny’n fwy amryfal, bywiog a deniadol i ymwelwyr.

Meddai Lesley Griffiths: “Mae canol pob tref yn hanfodol ym mywyd cymunedau ac fe fydd y benthyciad yma’n arwain at welliannau yn yr ardaloedd lle mae’r angen mwyaf.”

“Bydd y saith awdurdod lleol yn defnyddio’r £5 miliwn dros y 15 mlynedd nesaf i wella canolau trefi ledled y wlad. Trwy wneud canol pob tref yn fwy deniadol a hygyrch, rydyn ni’n gobeithio cynyddu nifer yr ymwelwyr a rhoi hwb i gwmnïau a chymunedau lleol.”

Mae nifer o ardaloedd y saith awdurdod lleol fydd yn cael cymorth Cynllun Benthyciadau Canolau Trefi wedi’u nodi’n rhai difreintiedig yn ôl meini prawf Cronfa Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Cyng. Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Faterion Adfywio:

"Rwy’n croesawu’r £5 miliwn fydd ar fenthyg i saith tref yng Nghymru. Mae’n gyfraniad cymharol fychan ond pwysig at rôl hanfodol canol y dref yn ein cymunedau ni.”

“Mae canol pob tref yn gaffaeliad i’w gynnal a chan y bydd modd ailgylchu’r benthyciad yma, gallwn ni drosglwyddo manteision economaidd un prosiect i ariannu datblygiadau ychwanegol. Felly, bydd modd adfywio canol pob tref dros y tymor hir a rhoi hwb mae ei wir angen i gwmnïau lleol.”

“Gan fod yr arian ar ffurf benthyciad, rhaid i bob prosiect gynhyrchu elw fel y gallwn ni ailgylchu’r arian a’i roi yn ôl i Lywodraeth Cymru yn y pen draw. Bydd y cynghorau lleol sy’n ymwneud â hyn – gan gynnwys fy nghyngor i – yn ystyried bellach y ffordd orau o fanteisio ar eu gwybodaeth leol a’u cysylltiadau nhw ag adeiladwyr a phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i wneud canol pob tref yn fwy amryfal, deniadol a hygyrch.”

"Er ein bod yn cydnabod bod £5 miliwn ar gael i drefi penodol yn ôl eu hanghenion economaidd ac na fydd llawer o gyfleoedd masnachol, bydd modd gofalu bod canol pob tref yn parhau’n lle perthnasol a chynaladwy am flynyddoedd i ddod trwy fuddsoddi’n ddoeth a chydweithio’n agos â chwmnïau lleol i ddatblygu gallu ac adnoddau.”

Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â’r awdurdodau lleol dros yr wythnosau nesaf i drafod sut y bydd y rhaglen yn gweithredu ym mhob bro. Bydd yr awdurdodau lleol yn cael defnyddio’r benthyciad i ddatblygu safleoedd, prynu a gwella adeiladau i’w gwerthu wedyn a rhoi arian ar fenthyg i berchnogion adeiladau, cymdeithasau tai, landlordiaid preifat ac ati.

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30