Pryder am effaith y refferendwm ar wasanaethau

Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016

Mae WLGA yn cydnabod ac yn parchu canlyniad y refferendwm am Undeb Ewrop a phenderfyniad etholwyr Cymru i roi’r gorau i aelodaeth ohono.

Dyma newid syfrdanol ym mholisi’r Deyrnas Gyfunol a bydd angen peth amser i gnoi cil ar y goblygiadau.  Bydd effeithiau pwysig ar gynghorau lleol Cymru yn rhinwedd eu rôl yn gyflogwyr (cyflogwyr mwyaf y wlad) a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus.

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington CBE, Arweinydd WLGA:

“Mae gan y cynghorau lleol gysylltiadau cryf ag Ewrop ynglÅ·n â defnyddio’r cronfeydd strwythurol, diogelu hawliau gweithwyr a gweithredu yn ôl deddfau mewn meysydd o bwys megis diogelwch bwyd ac ansawdd yr awyr.  Er na fyddwn ni’n perthyn i Undeb Ewrop mwyach, mae’n bwysig i’r rhai a ymgyrchodd dros ymadael cyn y refferendwm gadw at yr addewid i ddiogelu arian ar gyfer adfywio yng Nghymru.  Bydd angen polisi newydd ac egnïol yn y Deyrnas Gyfunol bellach o ran rhanbarthau dinasol, cytundebau dinasoedd, rheilffordd y Metro a phrosiectau buddsoddi mawr eraill.”

“Mae WLGA yn cefnogi’n llwyr gais Prif Weinidog Cymru am ddiwygio fformiwla Barnett a phennu dyraniad ariannol newydd i’r wlad.  Byddwn ni’n gwrthwynebu’n gryf unrhyw gyllideb dros dro ac ynddi ragor o doriadau a llymder sy’n dodi baich ar y cynghorau.”

“O safbwynt y cynghorau lleol, mae’n hanfodol cadw’r deddfau buddiol sydd wedi dod trwy Undeb Ewrop, yn arbennig ym maes yr amgylchedd, am eu bod wrth wraidd ein gwasanaethau.  Mae llawer o’r fframwaith sy’n diogelu ein bywydau beunyddiol wedi deillio o’r ffynhonnell honno.  Er bod y Deyrnas Gyfunol wedi helpu i lunio trefniadau diogelu bwyd, ansawdd yr awyr, rheoli difwyno a gwirio safon nwyddau a brynwn ni naill ai ar y we neu yn y siopau, sêl bendith Brwsel sydd ar y cyfan.”

“Mae gorchwyl pwysig iawn i’w gyflawni dros y cyfnod nesaf, sef gofalu na fydd y modd mae’r cynghorau lleol yn diogelu pobl Cymru yn cael ei danseilio o ganlyniad i ddiddymu yn y Deyrnas Gyfunol rannau sylfaenol o gyfraith Undeb Ewrop sydd wedi rhoi cymaint o ddiogelwch annelwig ym mhob bro.”

“A hwythau’n gyflogwyr cydwybodol, rhaid i’r cynghorau lleol dynnu sylw at anawsterau allai effeithio ar y gweithlu.  Er enghraifft, bydd unrhyw ddirwasgiad hir ym marchnad y cyfrannau yn anodd iawn i Gynllun Pensiynau Llywodraeth Leol Cymru.  £13 biliwn yw gwerth y cynllun ar hyn o bryd ac mae’n cael ei ariannu’n llawn trwy fuddsoddiadau yn y farchnad.  Gan fod bwriad i ailbennu ei werth eleni, mae’n hanfodol adfer hyder cyn gynted ag y bo modd i osgoi colli miliynau o bunnoedd ar draul pensiynwyr y cynllun.”

“Mae WLGA yn cydnabod bod y broses newydd ddechrau a bod llawer i’w ystyried eto.  Er inni gefnogi’r ymgyrch i barhau’n aelod o Undeb Ewrop, rydyn ni’n llawn dderbyn penderfyniad etholwyr Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, a bydd y cynghorau lleol yn ceisio cydweithio â phob haen lywodraethu i hwyluso’r deilliannau gorau i gymunedau’r wlad.”

 

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30