Rheoli'r gweithlu mewn modd cost-effeithiol

Dydd Mawrth, 10 Chwefror 2015

Mae’r awdurdodau lleol wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud bod y cynghorau lleol wedi cwtogi ar eu gweithluoedd yn fwy cost-effeithiol na gweddill y sector cyhoeddus.

Gan fod pob sefydliad cyhoeddus yn annog gweithwyr i ymadael yn gynnar er mwyn cwtogi ar gostau’r gweithlu yn ystod llymder parhaus (er y byddai’n well gyda nhw pe na bai angen gwneud hynny), ystyriodd Swyddfa Archwilio Cymru a oedd pob sefydliad cyhoeddus yn cael gwerth ei arian.

Ar ôl hel gwybodaeth ymhlith 58 o gyrff cyhoeddus Cymru rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2014, daeth Swyddfa Archwilio Cymru i’r casgliad bod y sector cyhoeddus yn arbed tua £305 miliwn y flwyddyn.

Dywedodd yr adroddiad mai tua £18,786 yw’r gost i gynghorau lleol ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol ar gyfartaledd pan fo gweithiwr yn ymadael yn gynnar. Mae hynny’n is o lawer na chostau Llywodraeth Cymru sef £49,983 (cost fwyaf y sector cyhoeddus yn ôl y pen ar gyfartaledd) a chostau cynghorau lleol yr Alban – £37,459 y pen ar gyfartaledd.

Meddai’r Cyng. Peter Rees (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Gyflogaeth:

“Mae cyllideb graidd y cynghorau lleol wedi gostwng yn fawr, ac un o’r pethau mwyaf anffodus yw bod y gweithlu’n prysur grebachu. Mae polisïau ymadael effeithiol yn hanfodol o ran helpu’r cynghorau i arbed arian dros y tymor byr yn ogystal â bod yn fwy effeithlon yn y pen draw, ac mae’r adroddiad yma’n dangos bod y cynghorau lleol yn cwtogi ar y gweithlu yn y modd mwyaf cost-effeithiol i goffrau’r wlad.”

“Er bod dros 72% o ymadawiadau cynnar y sector gwladol yn ymwneud â chynghorau lleol neu awdurdodau parciau cenedlaethol, mae telerau diswyddo ym myd llywodraeth leol yn llai hael o lawer na rhai gweddill y sector. Yn wir, bu rhaid i nifer o gynghorau gwtogi eto fyth ar y telerau hynny yn ddiweddar am fod eu cyllidebau’n crebachu drwy’r amser. Er na fydd hynny’n lleddfu’r ansicrwydd a’r straen ymhlith gweithwyr cynghorau lleol o ganlyniad i’r llymder parhaus a’r dyfalu am ad-drefnu byd llywodraeth leol, mae’n dangos bod y cynghorau lleol yn parhau i reoli newidiadau na allan nhw eu hosgoi yn y gweithlu yn y modd mwyaf cost-effeithiol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30