Rôl allweddol i'r cynghorau lleol ynglŷn â gwario £2 biliwn o Undeb Ewrop yng Nghymru

Dydd Mawrth, 04 Tachwedd 2014

Ac Undeb Ewrop ar fin buddsoddi £2 biliwn yng Nghymru o ganlyniad i fabwysiadu Cytundeb Partneriaeth y Deyrnas Gyfunol, bydd rôl bwysig i’r cynghorau lleol ynglŷn â hwyluso cynifer o fuddion ag y bo modd i gymunedau, cwmnïau ac amgylchedd y wlad.

Sefydlodd Llywodraeth San Steffan a Chomisiwn Ewrop Gytundeb Bartneriaeth y DG ar 29ain Hydref. Dyma’r strategaeth ar gyfer gwneud y gorau o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Undeb Ewrop ledled y Deyrnas Gyfunol dros y saith mlynedd nesaf.

Mae’r cynghorau lleol wedi cyflawni dros chwarter o raglenni ariannu blaenorol Undeb Ewrop yng Nghymru gan fuddsoddi £400 miliwn yn economi a chymunedau’r wlad er 2007.

Mae WLGA wedi gofyn i ffrydiau ariannu Undeb Ewrop gael eu cyfuno, er bod pob un o’r cynghorau lleol wedi ymrwymo i gydweithio â Llywodraeth Cymru i ofalu y bydd yr arian yn cael ei wario mor effeithiol ag y bo modd.

Meddai’r Cynghorydd Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop:

“Mae cynghorau lleol Cymru yn croesawu Cytundeb Partneriaeth y Deyrnas Gyfunol yn gam allweddol at gyflawni nodau rhaglenni ariannu Undeb Ewrop yn y wlad yma rhwng 2014 a 2020.

“Mae byd llywodraeth leol yn y sefyllfa ddelfrydol i ofalu y bydd arian Undeb Ewrop mor effeithiol ag y bo modd ar lawr gwlad. Gan fod anghenion lleol yn hysbys iddyn nhw, gall y cynghorau lleol ofalu bod yr arian hanfodol yma’n cael ei wario yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae’n swyddogion ni wedi meithrin cryn dipyn o arbenigedd a llwyddiant wrth gynnal rhaglenni blaenorol Undeb Ewrop, a rhaid i fyd llywodraeth leol barhau i gyflawni rôl flaengar yn rhaglenni’r dyfodol.

“Mae byd llywodraeth leol yn parhau i lunio’r paratoadau ar gyfer rhaglenni ariannu Undeb Ewrop rhwng 2014 a 2020, a byddwn ni’n parhau i fod yn bartner strategol trwy Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru dros Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Undeb Ewrop 2014-2020.” 

Bydd 15 awdurdod lleol y gorllewin a chymoedd y deheubarth yn elwa ar gymorth lefel uchaf Undeb Ewrop a bydd saith awdurdod lleol y dwyrain yn derbyn rhywfaint o hyd rhwng 2014 a 2020. Ar gyfer ardaloedd trefol a gwledig fel ei gilydd y bydd yr arian. 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30