Canmol arweinyddiaeth cynghorau mewn cyfnod heriol

Dydd Iau, 03 Tachwedd 2016

Canmolwyd cynghorau a’u staff heddiw am ddarparu gwasanaethau gwell er gwaethaf pwysau ariannol a chyfnod o newid digynsail.

Wrth annerch dros 260 o gynrychiolwyr yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC yng Nghaerdydd heddiw, galwodd Arweinydd CLlLC, sef y Cynghorydd Bob Wellington CBE, ar gynghorau i gynorthwyo cymunedau i barhau i edrych tuag allan a bod yn groesawgar yng Nghymru ar ôl Brexit.

Ac yntau’n siarad yn ei bumed Gynhadledd Flynyddol fel Arweinydd CLlLC, dywedodd y Cynghorydd Bob Wellington CBE (Torfaen):

“Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, bu llawer o ansicrwydd ynglŷn â rôl a dyfodol llywodraeth leol yn ogystal â phwysau ariannol digynsail cynildeb. Rydym ni wedi gweld cynnwrf gwleidyddol enfawr; ers mis Mai, rydym ni wedi gweld Llywodraeth Lafur leiafrifol yn cael ei hethol ym Mae Caerdydd, Prif Weinidog newydd yn cael ei benodi ar gyfer y Deyrnas Unedig a pherthynas wleidyddol newydd yn cael ei thrafod gyda’n cydweithwyr Ewropeaidd yn dilyn y bleidlais Brexit yn yr haf.”

“Yn y cyd-destun hwn, rwyf yn ddiolchgar bod cynghorau yng Nghymru yn cael eu harwain yn well nag ar unrhyw adeg arall yn ein hanes. Nid yw unrhyw awdurdodau’n destun unrhyw fath o fesurau arbennig, mae perfformiad yn gwella er gwaethaf toriadau sylweddol i gyllidebau ac rydym ni’n gweld cenhedlaeth newydd o arweinwyr llywodraeth leol yn dod i’r amlwg.” 

“Fodd bynnag, mae’n rhaid i gynghorau ddiwygio er mwyn ymateb i’r heriau tymor hwy mewn byd sy’n newid. Mae effeithiau parhaus cynildeb ynghyd â goblygiadau Brexit yn golygu y bydd ein cymunedau’n wynebu heriau mwy fyth yn y dyfodol, felly mae’n hollbwysig bod cynghorau’n darparu dilyniant a sefydlogrwydd. Bydd angen iddynt fod yn gonglfaen i’n cymunedau mewn cyfnod o newid digyffelyb.”

“Mae’n bwysig nad ydym ni yng Nghymru yn mynd yn rhy ynysig ac yn cau ein hunain i mewn ar ôl Brexit. Rydym ni’n rhan o gymdeithas fyd-eang gydgysylltiedig a chyd-ddibynnol. Dyna pam fy mod i’n arbennig o falch o ymateb cynghorau Cymru yn ystod y cyfnod diweddar, gan gynnig croeso a chymorth y mae mawr angen amdano i’r rhai hynny sy’n dioddef fwyaf yn y byd, yn enwedig plant a phobl ifanc, sydd wedi cael eu dadleoli o ganlyniad i’r rhyfel yn Syria a gwrthdrawiadau eraill.”

Wrth sôn am ddiwygio llywodraeth leol, diolchodd y Cynghorydd Wellington i Ysgrifennydd y Cabinet, Mark Drakeford AC, am ymgysylltu’n barhaus a’r ffordd adeiladol y mae wedi mynd i’r afael â’i rôl:

“Rhannaf argyhoeddiad Ysgrifennydd y Cabinet, ac er, efallai, y bu rhywfaint o anghytuno ynglŷn ag ad-drefnu, go brin y byddai unrhyw un yn anghytuno bod diwygio yn hanfodol.” 

“Mae gwasanaethau strategol wedi’u cysylltu ag olion traed y Byrddau Iechyd Lleol a datblygiad economaidd wedi’i seilio ar Gytundebau Dinas a’r dull prifddinas-ranbarth ehangach ar draws Cymru gyfan yn synhwyrol a chynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae dull cydweithredol, rhanbarthol llwyddiannus eisoes wedi tyfu’n naturiol o lywodraeth leol.”

“Croesewir y penderfyniad i gadw 22 cyngor lleol gan y byddant yn gweithredu fel porth di-dor ar gyfer defnyddio gwasanaethau ar draws y partneriaethau a’r trefniadau cydweithredol amrywiol a allai gael eu cyflwyno. Mae atebolrwydd lleol wrth wraidd democratiaeth leol; gall cynghorau a chynghorwyr lleol ddarparu’r cydgysylltiad rhwng cymunedau ac unrhyw gyfluniad cydweithredol neu ranbarthol newydd ar wasanaethau.”

Diwedd


Nodiadau i Olygyddion

  • Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol CLlLC yn Stadiwm Principality, Caerdydd. Mae rhaglen y gynhadledd ar gael yma (dros dro)
  • I gael rhagor o wybodaeth neu gopi o araith lawn Arweinydd CLlLC, cysylltwch â Daniel Hurford 07900 240 939 daniel.hurford@wlga.gov.uk
Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30