Cynnig 'bwyd a hwyl' i blant yng Nghymru

Dydd Mawrth, 16 Awst 2016

Mae WLGA yn cydweithio â chynghorau lleol a byrddau iechyd i gynnig prydau o fwyd a gweithgareddau difyr yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf.

Diben y rhaglen yw mynd i’r afael â materion megis ansicrwydd o ran bwyd, colli gwersi ac allgau cymdeithasol trwy helpu plant i fod yn weithgar, bwyta’n iach, hel ffrindiau a gwneud y gorau o gyfleusterau’r ysgol leol.

Gan ychwanegu at lwyddiant menter arloesol gynhaliodd Partneriaeth Bwyd Caerdydd y llynedd, sef ‘Bwyd a Hwyl’, mae WLGA yn cydweithio â’r cynghorau ac ymborthegwyr iechyd cyhoeddus i ehangu’r fenter yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Castell-nedd, Sir Ddinbych a Wrecsam yn ystod haf 2016.

Bydd y rhaglen yn galluogi plant ardaloedd difreintiedig i wneud llawer mwy yn ystod gwyliau’r haf.  Bydd nifer o ysgolion yn cynnig prydau yn rhad ac am ddim yn ogystal ag amrywiaeth helaeth o addysg am fwyd, gweithgareddau corfforol a sesiynau eraill fydd yn llawn hwyl dros yr haf.

Meddai’r Cyng. Ali Thomas OBE (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd Addysg WLGA:

“Trwy’r bartneriaeth newydd, mae cynghorau lleol Cymru wedi dechrau arwain ffordd o ateb y broblem yma dros y tymor hir.  Mae’n dda gweld y bydd modd cynnig y cynllun yma yn yr ardaloedd lle mae’r angen mwyaf.”

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cynllun yn para dros bedair wythnos yr haf yma yn sgîl llwyddiant arbrawf Partneriaeth Bwyd Caerdydd yn 2015 pan ddywedodd 79% o rieni ei fod wedi cyfrannu’n fawr at leddfu pwysau ariannol ar y teulu.  Gallai Cynllun ‘Bwyd a Hwyl’ fod o les i 1,000 o blant ychwanegol eleni.”

“Ar ben hynny, byddwn ni’n manteisio ar arbenigedd Prifysgol Caerdydd i’w werthuso, a bydd y canlyniadau’n cyfeirio hynt ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill sydd wedi mynegi diddordeb ynddo.  Rwy’n edrych ymlaen at weld y canlyniadau hynny achos mai gofalu na fydd yr un plentyn heb fwyd dros y gwyliau yw ein nod yn y pen draw.”

Meddai Mark Drakeford AC, Gorllewin Caerdydd:

“Mae Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol ar waith ers y llynedd yn fy etholaeth ac mae wedi’i phrofi mewn nifer o ysgolion yma.  Mae wedi bod yn llwyddiant ynglŷn â gofalu bod bwyd maethlon ar gael i blant drwy gydol gwyliau’r haf.  Rwyf i wedi gweld effaith fuddiol y rhaglen ar lawr gwlad ac mae hynny wedi bod yn bleser.”

Meddai Vanessa Young, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru:

“Gall gwyliau’r ysgol fod yn gyfnod anodd i sawl teulu.  Gan na fydd y plant yn yr ysgol am rai wythnosau, gall fod rhagor o ansicrwydd o ran bwyd yn ogystal â straen, allgau cymdeithasol ac iechyd gwael.  Diben y rhaglen yma yw helpu teuluoedd sy’n wynebu pryderon o’r fath ar hyn o bryd.”

“Trwy ddod ynghyd i ychwanegu at y llwyddiant blaenorol, rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwaith hwn yn lleddfu tlodi ymhlith plant ac anghydraddoldeb o ran iechyd yn ogystal â gwella byd plant.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

·         Trefnir nifer o ymweliadau lleol i hybu’r cynllun newydd yn ystod haf 2016.

·         Bydd y Cynghorydd Ali Thomas OBE, Llefarydd Addysg WLGA, yn ymweld ag Ysgol Gynradd Cymer Afan yng Nghastell-nedd ar 18fed Awst.

·         Bydd Mark Drakeford AC (Gorllewin Caerdydd), yn ymweld ag Ysgol Gynradd Millbank yng Nghaerdydd ar 16eg Awst.

·         Dyma’r ysgolion sy’n cymryd rhan yn y cynllun: Ysgol Gyfun y Barri, Ysgol Gynradd Bro Brynteg, Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones, Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Ysgol Gynradd Cymer Afan, Ysgol Gynradd Sirol Eglwys Crist, Ysgol Iau Melin, Ysgol Gynradd Millbank, Ysgol Gynradd Parc Ninian, Ysgol Rhiwabon a naw ysgol arall na fyddan nhw’n ymwneud â’r gwerthuso yng Nghaerdydd (Ysgol Gynradd Baden Powell, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Ysgol Gynradd Hywel Dda, Ysgol Gynradd Meadowlane, Ysgol Gynradd Moorland, Ysgol Arbennig Glan yr Afon, Ysgol Gynradd Severn, Ysgol Coed y Gof, Ysgol Nant Caerau).

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30