Stormydd yn bwrw coffrau'r cynghorau

Dydd Iau, 09 Ionawr 2014

Mae’r stormydd diweddar wedi bod yn ergyd i gynghorau, ac amcangyfrifir bod y tywydd gwael wedi achosi difrod gwerth miliynau lawer o bunnoedd.

Tra bod tonnau gwyllt ac amodau tywydd gwael yn parhau i atal gwerthusiad llawn o’r dinistr rhag cael ei gynnal, mae disgwyl i’r bil atgyweirio terfynol roi rhagor o bwysau ar goffrau’r cynghorau sydd eisoes o dan straen. 

Dyma sylwadau’r Cyng. Neil Rogers (Wrecsam), Llefarydd WLGA am Faterion yr Amgylchedd, am y stormydd diweddar:

“Mae’r tywydd eithafol diweddar yng Nghymru wedi ein hatgoffa pa mor nerthol yw natur. Mae cynghorau lleol a’u partneriaid wedi bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i leddfu’r effaith ar gymunedau lleol. Mae cynghorau’n gweithio drwy gydol y flwyddyn fel bod cynlluniau yn eu lle i ymdopi â thywydd eithafol, ac maen nhw wedi gweithredu’n gyflym dros yr wythnosau diwethaf i roi’r cynlluniau yma ar waith.

“Mae timau cynghorau ledled Cymru wedi bod yn gweithio ddydd a nos mewn tywydd hynod arw ers yr wythnos ddiwethaf. Maen nhw’n parhau i weithio’n ddiflino gyda’r gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol Cymru i geisio amddiffyn eu cymunedau lleol yn ystod y cyfnod estynedig yma o dywydd stormus. Dylai pobl barhau i gadw llygad ar yr amodau yn eu hardaloedd lleol er mwyn cadw’n ddiogel.”

Ychwanegodd y Cyng. Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Dirprwy Lefarydd WLGA am Faterion yr Amgylchedd:

“Diogelwch trigolion ac eiddo lleol yw’r flaenoriaeth bob amser mewn tywydd o’r fath. Fodd bynnag, wrth i’r stormydd yma gilio, mae’n dod yn amlwg yn eithaf buan y bydd bil atgyweirio sylweddol ar eu hôl. Mae gwyntoedd cryfion a llanw uchel wedi dinistrio rhannau helaeth o’n hamddiffynfeydd arfordirol, yn ogystal ag achosi llanast o rwydweithiau ffyrdd lleol ac adeiladau cyhoeddus eraill. Mae disgwyl y bydd atgyweirio’r difrod yma’n costio miliynau o bunnoedd.

“Tra bod cynghorau’n gwneud popeth o fewn eu gallu i gynnal cronfeydd ar gyfer argyfyngau, yn syml, nid oes ganddyn nhw’r arian ar gyfer bil atgyweirio yma. Bydd angen i gynghorau lleol a Llywodraeth Cymru gydweithio’n agos fel bod modd talu’r costau sylweddol sy’n gysylltiedig â gwaith glanhau mor gynhwysfawr. Rhaid osgoi sefyllfa lle mae gwasanaethau lleol yn dioddef gan fod rhaid ‘benthyg’ o adrannau eraill i dalu am y costau atgyweirio estynedig yma sy’n angenrheidiol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30