Cyflawni targed statudol cyntaf Cymru ym maes ailgylchu

Dydd Gwener, 15 Tachwedd 2013

Mae cynghorau lleol Cymru wedi parhau â’u hanes o lwyddiant amgylcheddol trwy gyrraedd targed statudol cyntaf y wlad ym maes ailgylchu. 

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i bennu targedau statudol o’r fath pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru gyfres o nodau uchelgeisiol hyd 2024/25 fis Tachwedd 2010. 

Mae ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod yr awdurdodau lleol wedi cyflawni’r targed statudol cyntaf, sef ailgylchu 52% o’u gwastraff, gan eu bod nhw wedi ailgylchu neu gompostio dros 800,000 o dunelli o wastraff. 

Y cam nesaf yw ailgylchu 70% o’n gwastraff, heb fynd â dim i’r domen, erbyn 2025. 

Meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan, Llefarydd WLGA dros Faterion Gwastraff: 

“Dros y blynyddoedd diwethaf hyn, mae cynghorau Cymru wedi ailgylchu gwastraff yn uwch o lawer na chyfartaledd y deyrnas. Dyma gamp fawr nid yn unig gan gynghorau lleol ond, hefyd, gan gymunedau’r wlad sy’n gwneud y gorau o’r gwasanaethau casglu ym mhob bro. 

Er ei bod yn amlwg y bydd peth amrywio ledled y wlad yn ôl nifer helaeth o ffactorau a chamau lleol, dyma rywbeth mae byd llywodraeth leol wedi’i gyflawni ar y cyd. Allwn ni ddim gorffwys ar ein bri, fodd bynnag, gan y bydd yn fwyfwy anodd inni gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru o hyn ymlaen. At hynny, mae disgwyl na fydd cymaint o adnoddau ar gyfer gwasanaethau o achos prinder arian. 

Mae’r cynghorau’n cael manteisio bellach ar Raglen y Newid Cydweithredol mae WLGA a WRAP yn ei chynnal ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Fe fydd cynghorion a chymorth arbenigol y rhaglen yn eu helpu i gyflawni targedau ac osgoi’r dirwyon sylweddol mae modd eu gosod am fethu â gwneud hynny. 

Dim ond gyda chymorth ein cymunedau y gallwn ni gyrraedd targedau ailgylchu gan fod llwyddiant pob cynllun ailgylchu’n dibynnu arnyn nhw. Mae taith hir i wlad heb wastraff, a rhaid i bawb helpu i gyrraedd y nod.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30