Gofyn am gymorth i ateb gofynion statudol

Dydd Mawrth, 02 Chwefror 2016

Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ragor o gymorth ariannol i ateb gofynion Mesur yr Amgylchedd a fydd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw.

Er eu bod yn croesawu’r mesur yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r newid hinsoddol a gofalu y bydd Cymru yn rheoli ei chyfoeth naturiol yn fwy cynaladwy, mae’r cynghorau lleol o’r farn y dylai fod rhagor o gymorth ariannol ar gyfer dyletswyddau newydd.

Meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd WLGA dros yr Amgylchedd, Datblygu Cynaladwy a Gwastraff:

“Mae Mesur yr Amgylchedd yn arbennig o bwysig ynglÅ·n â diogelu cyfoeth naturiol y wlad, ac mae’r cynghorau lleol yn croesawu llawer o’i brif gynigion.”

“Wrth roi gwasanaethau mewn sawl maes megis cynllunio, rheoli gwastraff, datblygu economaidd a rheoleiddio amgylcheddol, mae’r cynghorau lleol yn cyfrannu’n fawr o ran diogelu’r amgylchedd. Rydyn ni o’r farn bod angen rhagor o arian ar gyfer unrhyw ddyletswyddau statudol ychwanegol ym maes llywodraeth leol.”

“Mae WLGA wedi amlinellu ei safbwynt yn ei maniffesto, ‘Atebolrwydd Lleol 2016-21’, sef y dylai fod yn y mesur ystyriaeth ynglÅ·n â sut mae’r arian sy’n deillio o’r dreth ar fagiau plastig yn cael ei ddyrannu a’i wario.  Gan fod y cynghorau lleol yn ymwneud â chydlynu gweithgareddau cyrff eraill sy’n derbyn arian o’r fath, byddai o gymorth i’w hadrannau amgylcheddol pe baen nhw wedi’u cynnwys ymhlith y rhai a allai elwa ar y dreth yng ngoleuni’r ffaith bod cyllidebau’r adrannau hynny wedi crebachu’n fawr dros y blynyddoedd diwethaf hyn.  Mae’r dreth yn cynnig ffordd amlwg o roi cymorth er lles gwasanaethau lleol y bydd Mesur yr Amgylchedd yn dibynnu arnynt i’w roi ar waith.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30