Y Cynghorydd Keith Reynolds

Dydd Llun, 10 Ebrill 2017

Gyda thristwch mawr y daeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i glywed am farwolaeth y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gwasanaethodd y Cynghorydd Reynolds fel arweinydd y cyngor ers 2014, ac roedd wedi cynrychioli ward Aberbargoed ers 1978. Roedd hefyd yn lefarydd y Gymdeithas dros Dlodi a Budd-Daliadau.

Roedd y Cynghorydd Keith Reynolds yn aelod lleol actif iawn, yn cymryd balchder mawr yn ei ward a’r gymuned yn Aberbargoed. Roedd hefyd yn cymryd diddordeb mawr yn y gwaith adfywio a oedd yn cymryd lle ym Margoed ac Aberbargoed gan fod yn rhan o’r grŵp cyswllt canol tref ac ar fforwm Bargoed Fwyaf. Roedd ganddo hefyd ddiddordeb brwd yn natblygiad Cwm Rhymni ac, ar ôl 1996, Caerffili yn ehangach hefyd.

Wrth dalu teyrnged, dywedodd Prif Weithredwr y Gymdeithas Steve Thomas CBE: “Wedi adnabod Keith yn bersonol ers dros 20 mlynedd, roedd yn was sifil hynod ymroddgar a diwyd. Roedd wedi ymroi yn llwyr i bobl ei gymuned yng Nghwm Rhymni ac yn ddiweddarach ar draws Caerffili.”

“Yn fwy diweddar, ar ôl iddo ddod yn Arweinydd yng Nghaerffili, roedd yn actif iawn ar y llwyfan ledled Cymru fel llefarydd y WLGA dros Dlodi a Budd-daliadau. Yn y capasiti yma, chwaraeodd Keith rôl ganolog wrth geisio i rwystro effaith diwygio lles ar y rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas. Roedd wastad yn gytbwys iawn mewn trafodaethau gan wneud yn siwr ei fod yn gwrando ar bob barn yn ofalus. Mae’n glir iddo fod yn boblogaidd iawn ymysg Aelodau a swyddogion yr awdurdod, a rwy’n siwr bod pawb o fewn llywodraeth leol yng Nghymru yn dymuno ymuno â mi wrth anfon ein meddyliau a chydymdeimlad diffuant â theulu Keith yn ystod y cyfnod trist yma. Fe fydd yn golled fawr i holl aelodau a swyddogion y WLGA.”

DIWEDD


 

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30