Mae gwasanaethau'r cynghorau'n gwella

Dydd Mercher, 04 Medi 2013

Yn ôl ystadegau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae Bwletin Perfformiad Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru yn dweud bod hynny wedi digwydd yn ystod 2012-13 yn ôl 73% o’r dangosyddion mae modd eu cymharu. 

Meddai’r Cyng. Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych), Llefarydd WLGA dros Faterion Gwella a Chyflawni: 

“Dyma newyddion da yn y sefyllfa sydd ohoni. Rhaid canmol cynghorau a’u staff am ymroi i gynnal a gwella gwasanaethau hanfodol er bod llai a llai o arian i wneud hynny. Mae cynghorau’n wynebu penderfyniadau mwyfwy anodd, ond maen nhw’n gwrando ar y trigolion ac yn parhau i wella rhai o’r gwasanaethau craidd sy’n bwysicaf i bobl.” 

“Yn ogystal â’r ffaith bod gwasanaethau’n gwella, mae’n arbennig o galonogol gweld bod yr awdurdodau llai llwyddiannus yn nes at y rhai gorau bellach.” 

“Dim ond rhan o’r darlun i gyd yw dangosyddion, fodd bynnag, ac rydyn ni’n derbyn bod rhai cynghorau’n wynebu talcen caled. Mae’r cynghorau wedi ymrwymo nid yn unig i wella eu gwasanaethau eu hunain, fodd bynnag, ond i helpu’r sector i gyd i wella. Mae cynghorau’n cydweithio ac yn lledaenu’r arferion gorau mwyfwy yn ogystal ag adnoddau ac arbenigedd i helpu cynghorau eraill i wella. Mae WLGA yn cynnig sawl math o gymorth i’r cynghorau i ddibenion gwella, hefyd.” 

“Ar y cyfan, mae pobl Cymru yn gwerthfawrogi gwasanaethau’r cynghorau. Yn ôl yr arolwg gyhoeddodd Llywodraeth Cymru eleni, mae’r rhan fwyaf o bobl o’r farn bod yr awdurdodau lleol yn cynnig gwasanaethau o safon, yn arbennig ym meysydd addysg a’r amgylchedd.” 

“Mae’r cynghorau’n cyhoeddi adroddiadau am eu gwaith ac yn esbonio sut maen nhw’n bwriadu gwella yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Er hynny, dywedodd mwy na hanner y bobl yn yr arolwg yr hoffen nhw weld rhagor o wybodaeth am faint mae’r cyngor yn ei gyflawni. Felly, rhaid i bob cyngor ofalu ei fod yn ymgysylltu â’r bobl ac yn cyfleu’r wybodaeth honno’n effeithiol.” 

Mae’r data’n dangos bod yr awdurdodau lleol wedi cyflawni mwy a mwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn (73% o’r dangosyddion mae modd eu cymharu yn 2012-13, 74% yn 2011-12, 68% yn 2010-11, 64% yn 2009-10 a 71% yn 2008-09). 

Mae’r manylion ym Mwletin Perfformiad 2012-13 Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru: http://www.dataunitwales.gov.uk/SharedFiles/Download.aspx?pageid=79&fileid=927&mid=459 

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30