Mae gwasanaethau'r cynghorau yn gwella o hyd er gwaetha'r llymder

Dydd Mawrth, 04 Medi 2012

Mae ystadegau gafodd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi parhau i wella dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl yr wybodaeth gyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw, bu cynnydd yn ystod 2011-12 ynglŷn â 74% o'r dangosyddion mae modd eu cymharu. 

Meddai'r Cyng. Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych), Llefarydd WLGA dros Faterion Gwella a Pherfformiad: 

“Mae cynghorau Cymru yn wynebu talcen caled ond mae'r adroddiad yma'n dangos ein bod ni'n ateb yr her. Er bod pwysau ariannol a disgwyliadau Llywodraeth Cymru a'r cyhoedd yn cynyddu, mae llawer o wasanaethau'r cynghorau'n dal i wella. 

Rydyn ni'n casglu ac yn cyhoeddi gwybodaeth o'r fath ers rhai blynyddoedd, ac mae'r dystiolaeth yma'n dangos bod y cynghorau'n parhau i wella a bod y bwlch rhwng y cynghorau gorau a'r rhai gwaethaf yn llai. Mae hynny'n dangos bod y cynghorau sy'n wynebu'r anawsterau mwyaf o ran eu gwasanaethau wedi blaenoriaethu gwella. 

Rydyn ni'n cydnabod, fodd bynnag, fod rhai gwasanaethau wedi gwaethygu a bod tipyn o amrywio i'w gysoni ynglŷn â'r hyn mae rhai gwasanaethau'n ei gyflawni o'r naill ardal i'r llall. Trwy gyhoeddi'r wybodaeth yma, mae'r cynghorau'n gwbl agored am eu gwaith a byddan nhw'n rhoi gwybod i'w cymunedau am eu blaenoriaethau i ddibenion gwella dros y flwyddyn sydd i ddod.” 

Mae'r data'n dangos bod gwaith byd llywodraeth leol wedi gwella'n raddol, ar y cyfan, dros y blynyddoedd diwethaf hyn. Bu cynnydd yn ôl 74% o'r dangosyddion mae modd eu cymharu yn 2011-12, 68% yn 2010-11, 64% yn 2009-10 a 71% yn 2008-09. 

Dyma ystadegau ar gyfer rhai meysydd pwysig yn 2011-12: 

• Mae maes rheoli gwastraff wedi gwella fel a ganlyn: 45% o'r gwastraff wedi'i gladdu o'i chymharu â 51% yn 2010-11; 48.53% o wastraff trefi wedi'i ailgylchu neu ei ailddefnyddio o'i chymharu â 43.63% yn 2010-11. 
• Mae gofal cymdeithasol wedi gwella yn ôl y rhan fwyaf o ddangosyddion ar ei gyfer, er bod gwella'n flaenoriaeth o hyd, yn arbennig am fod y data'n dangos bod cymaint o alw am wasanaethau. Rhoes y cynghorau gymorth i ryw 112,000 o bobl (naill ai yn y gymuned neu mewn cartrefi preswyl) ac ymdrin â 46,000 o atgyfeiriadau am blant dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae canran y bobl sy'n dal yn yr ysbyty o achos oedi yn nhrefniadau eu rhyddhau wedi cyrraedd y lefel isaf ers chwe blynedd. Mae amrywio ynglŷn â'r hyn mae gwasanaethau'n ei gyflawni ledled y wlad, ac mae'r cynghorau am wella'n barhaus er gwaetha'r ffaith bod y galw a'r pwysau'n cynyddu o ran gwasanaethau cymdeithasol. 
• Yn ôl 8 o'r 9 dangosydd mae modd eu cymharu ym maes addysg, mae gwella cyffredinol o ran Cymru i gyd. Mae byd llywodraeth leol am gyflymu'r gwella, fodd bynnag. Bu'r presenoldeb yn yr ysgolion uwchradd a chynradd ychydig yn well ac mae cyfartaledd sgoriau disgyblion 15-16 oed wedi gwella am y bumed flwyddyn yn olynol. 
• Mae Cymru wedi gwella yn ôl 3 o'r 4 dangosydd mae modd eu cymharu ym maes tai, gan gynnwys cynnydd yng nghanran y cartrefi fforddiadwy – er gwaetha'r ffaith bod buddsoddi gwladol wedi gostwng yn sylweddol ac nad oes llawer o brynu a gwerthu yn y farchnad. Er bod digartrefedd wedi cynyddu o 16% er 2007-08, mae'r cynghorau wedi parhau i wella gwasanaethau atal digartrefedd, gan lwyddo i osgoi 60% o'r digartrefedd allai fod wedi digwydd yn 2011-12. Bu angen llai fyth o amser i brosesu ceisiadau am Grant Cyfleusterau'r Anabl – 61 diwrnod yn llai na'r flwyddyn flaenorol ar gyfartaledd, gan barhau â'r cynnydd dros y blynyddoedd yn y gorchwyl hwnnw. 
• Er bod cynnydd yn ansawdd y ffyrdd a'r tir perthnasol (dros 95%, bellach), mae cyflwr 13.5% o'r ffyrdd yn 'wael' o achos tywydd garw yn ystod y gaeaf dros y blynyddoedd diwethaf hyn, yn bennaf. Bydd £60 miliwn ychwanegol i ddibenion gwella ffyrdd yn 2012-13 o ganlyniad i Fenter Buddsoddi Llywodraeth Leol ac fe fydd dau draean o'r swm hwnnw'n cael eu gwario ar ryw 1,200 o gynlluniau ar gyfer gwella wyneb y ffyrdd neu ailadeiladu ffyrdd a phalmantau. 

Mae'r manylion i gyd ym mwletin 2011-12 Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru: www.dataunitwales.gov.uk

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30