Cefnogaeth arweinyddion cynghorau lleol y gogledd dros garchar newydd yn Wrecsam

Dydd Iau, 24 Gorffennaf 2014

Mae arweinyddion chwe chyngor lleol y gogledd wedi anfon llythyr i Bwyllgor Materion Cymru Cyffredin gan ofyn iddo gefnogi prosiect adeiladau carchardy yn Wrecsam. £212 miliwn fydd gwerth y prosiect.

A hwythau wedi ymgyrchu dros y prosiect ers rhai blynyddoedd, mae arweinyddion cynghorau lleol y gogledd yn cydweithio’n agos â Gweinyddiaeth Cyfiawnder San Steffan bellach i ofalu y bydd modd adeiladu yn Wrecsam garchardy o’r radd flaenaf fydd yn rhoi hwb mae’i wir angen i economi’r rhanbarth.

Gogledd Cymru yw’r unig ranbarth yn y Deyrnas Gyfunol sydd heb ei garchardy ei hun a bydd y prosiect yn cynnig cyfle hanfodol i wella gwasanaethau i droseddwyr y rhanbarth hwn a’u teuluoedd nhw yn ogystal â chreu dros 1,000 o swyddi a 100 o brentisiaethau a denu tua £30 miliwn i’w buddsoddi.

Meddai Cadeirydd Bwrdd Arwain Rhanbarth y Gogledd, y Cyng. Dilwyn Roberts (Conwy):

“Mae arweinyddion chwe chyngor y gogledd wedi ymroi i godi carchardy yn Wrecsam ar gyfer y rhanbarth yma. Mae Cyngor Wrecsam wedi cyflawni cryn gamp trwy ddenu prosiect fydd yn datblygu’r isadeiledd yn sylweddol. Rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl wedi beirniadu’r prosiect ond dyma ddatblygiad fydd yn gwella gwasanaethau cyfiawnder troseddol yn fawr yn ogystal â chyfrannu at economi ehangach ein rhanbarth. Rydyn ni’n cydweithio’n agos â Gweinyddiaeth Cyfiawnder San Steffan a phartneriaid ledled y rhanbarth bellach fel y bydd cynifer o fuddion ag y bo modd i’r gogledd i gyd.”

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi’i roi eisoes ar gyfer y carchar yn sgîl enwi cwmni Lend Lease yn brif gontractwr fis Mehefin 2014. Mae bwriad i agor y carchar tua diwedd 2017.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Mae Bwrdd Arwain Rhanbarth y Gogledd o blaid codi carchardy newydd yn y gogledd am y bydd yn:

• Creu swyddi ac yn rhoi hwb i economi’r rhanbarth yn ystod yr adeiladu a’r gweithredu fel ei gilydd gan gynnig swyddi diogel am flynyddoedd i ddod.
• Gwella’r ‘gwasanaeth’ i droseddwyr o siroedd y gogledd trwy sefydlu carchar yn y rhanbarth. Dyma’r unig ranbarth yn y Deyrnas Gyfunol sydd heb garchardy ar hyn o bryd.
• Gosod carchardy newydd mawr o dan adain Deddf y Gymraeg fel y bydd modd i garcharorion o Gymry elwa ar wasanaethau Cymraeg yn y carchar.
• Rhoi hwb i wasanaethau cyfiawnder troseddol yn y rhanbarth – gan gryfhau gwasanaethau prawf, plismona a chyfiawnder trwy ymwneud â charchardy newydd o bwys.
• Helpu i osgoi aildroseddu yn y gogledd trwy adeiladu carchar sy’n nes at gymunedau fel y gall teuluoedd fod yn gefn i berthnasau sydd yn y carchar ac elwa ar gymorth y gwasanaeth iddyn nhw, hefyd.
• Rhoi cyfle i sefydlu carchar o’r radd flaenaf fydd yn dysgu gwersi rhai datblygiadau diweddar ym maes rheoli carchardai trwy adsefydlu pobl yn well ac yn rhatach.

Dyma holl dystiolaeth ac argymhellion Bwrdd Arwain Rhanbarth y Gogledd i Bwyllgor Dethol Materion Cymru Cyffredin: http://www.wlga.gov.uk/meetings-nw/25-april-2014/

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30