Talcen caled o hyd i wasanaethau cyhoeddus lleol

Dydd Mercher, 20 Mawrth 2013

Cadarnhaodd Canghellor y Trysorlys heddiw y bydd toriadau arfaethedig yng ngwariant y wladwriaeth yn parhau dros y blynyddoedd nesaf ac y byddan nhw’n effeithio ar ein gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r Canghellor wedi newid ei ragolwg er gwaeth ynglŷn â thwf eleni, fel oedd wedi’i ddarogan mewn adroddiad luniodd Sefydliad yr Astudiaethau Ariannol ar ran WLGA yr hydref diwethaf. Felly, mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru mewn sefyllfa anodd a chan y bydd toriadau yng nghyllideb y budd-daliadau cyn bo hir, mae’n cymunedau ni’n wynebu talcen caletach fyth. 

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd WLGA dros Arian ac Adnoddau: 

“Bydd yr effaith yma yng Nghymru yn eglurach ar ôl cyfres nesaf y gwario fis Mehefin. Yn ôl economegydd blaengar, John van Reenen, Pennaeth Canolfan Cyflawniad Economaidd Ysgol Economeg Llundain, mae Llywodraeth San Steffan wedi cwtogi’n rhy gyflym ar ei gwariant, ac mae hynny wedi amharu’n fawr ar broses adfer yr economi.

Gan fod cyhoeddiad ddoe y bydd gwariant gwladol ar weithgareddau beunyddiol yn parhau i grebachu dros y blynyddoedd i ddod, dyw’r sefyllfa ddim yn debygol o wella. Roedd Datganiad Hydref y Canghellor wedi amlinellu’r toriadau yng Ngrant Cymru yn barod. Mae’n hysbys bod gwasanaethau cyhoeddus lleol mewn nifer o feysydd megis addysg, meithrin, ffyrdd, trafnidiaeth, cynllunio a thai yn gallu helpu’r economi i dyfu. 

Bydd safonau byw llawer o bobl yn gostwng dros y blynyddoedd sydd i ddod. O achos newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau, bydd rhai o bobl fwyaf bregus ein cymunedau heb gymorth tra bydd gwasanaethau cyhoeddus lleol o dan fwy o bwysau nag erioed. Mae’r Canghellor wedi colli cyfle yn y gyllideb yma ond bydd cynghorau Cymru yn ateb yr her trwy wneud eu gorau glas i gynnal twf a gwasanaethau lleol.” 

Meddai’r Cynghorydd Anthony Hunt (Tor-faen), Dirprwy Lefarydd WLGA dros Arian ac Adnoddau: 

“Dyna oedd cyfle olaf Llywodraeth San Steffan i gywiro trywydd yr economi ond, yn hytrach na gwneud hynny, mae wedi potsian ar yr ymylon. Rydyn ni’n croesawu’r cynnydd yn y gwariant cyfalaf, er ei fod yn llai o lawer na’r hyn roedd y byd masnachol ac arbenigwyr economeg wedi’i fynnu. Mae’n amlwg bod yr asiantaethau sy’n pennu cyfraddau llog o’r farn bod twf yn broblem. Gan fod y Canghellor wedi cyfaddef nad oes gobaith y bydd yr economi’n tyfu, mae’n eglur bod y llymder mae pawb yn gorfod cadw ato yn methu. Mae Llywodraeth San Steffan wedi ffaelu â datrys y problemau economaidd ac, felly, bydd y cynghorau’n parhau i wynebu penderfyniadau anodd am flynyddoedd i ddod.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30