Cynhadledd WLGA am ddefnyddio arian Undeb Ewrop i drechu tlodi yng Nghymru

Dydd Iau, 03 Hydref 2013

Ar 4ydd Hydref, fe fydd WLGA yn dod â’r bobl sy’n gyfrifol am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yng Nghymru at ei gilydd mewn cynhadledd i drafod y ffordd orau o fanteisio ar gyfres ariannu newydd yr undeb i leddfu tlodi ac allgau cymdeithasol ledled y wlad. 

Mae’r gynhadledd, 'O dlodi i ffyniant: hwyluso newidiadau trwy raglenni ariannu Undeb Ewrop 2014-20' i’w chynnal tra bydd cyfres ariannu bresennol yr undeb (2007-13) yn dod i ben ac y bydd paratoadau ar gyfer y gyfres nesaf (2014-20) yn dechrau codi stêm yn Ewrop, y Deyrnas Gyfunol a Chymru. Bydd dros 70 o gynrychiolwyr o’r cynghorau, Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector yn mynd i’r gynhadledd yn Llandudno ac fe fydd rhai o hoelion wyth Senedd Ewrop a Chomisiwn Ewrop yn siarad yno, hefyd. 

Meddai’r Cynghorydd Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop, a fydd yn siarad yn ystod y gynhadledd: 

“Mae byd llywodraeth leol yn bartner allweddol yn rhaglenni ariannu hanfodol Undeb Ewrop yng Nghymru. Dyma gyfle i gwrdd â’n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, y trydydd sector a grwpiau cymunedol i gyfnewid sylwadau am y ffordd orau o fynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol trwy raglenni’r undeb yn y dyfodol. Mae’n dangos bod y rhai sy’n ymwneud ag arian Undeb Ewrop ar lawr gwlad bob dydd yn fodlon ac yn gallu manteisio i’r eithaf ar gyfres nesaf y rhaglenni er lles cymunedau Cymru.” 

Meddai’r Cynghorydd David Phillips (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Faterion Tlodi, a fydd yn llywio’r gynhadledd: 

“Trechu tlodi fydd o dan sylw yn y gynhadledd yma am ei fod yn effeithio ar bob rhan o Gymru. Gan y bydd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru am Faterion Tlodi, Vaughan Gething AC, a chynrychiolwyr Comisiwn Ewrop, Senedd Ewrop a Llywodraeth Cymru yn siarad yno, fe gaiff y cynadleddwyr gyfle i ddysgu rhagor am weithredu arfaethedig y rhaglenni a sut y dylen ni lunio ffyrdd o fynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol trwy Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Undeb Ewrop. Mae hyrwyddwyr materion tlodi’r awdurdodau lleol yn gwneud llawer yn eu broydd ac rydyn ni’n ystyried sut mae cydlynu ymdrechion lleol, rhanbarthol a gwladol i leddfu tlodi a sut y gall arian Undeb Ewrop ychwanegu at arian mewnol i’r perwyl hwnnw. Bydd y gynhadledd yn dangos bod cynghorau Cymru yn awyddus iawn i ysgwyddo rôl ganolog yn rhaglenni’r undeb yn y dyfodol, ac rwy’n edrych ymlaen at ddod â hoelion wyth Cymru at ei gilydd mewn un ystafell ar gyfer trafodaeth fywiog am y cyfleoedd fydd ar gael i gymunedau rhwng 2014 a 2020.” 

Mae’r gynhadledd wedi’i threfnu i gyd-ddigwydd ag Wythnos Diwrnodau Agored Pwyllgor y Rhanbarthau (cynulliad Undeb Ewrop ar gyfer cynrychiolwyr rhanbarthol a lleol) lle bydd cyfle i gyrff llywodraeth leol a rhanbarthol hybu arferion da ynglŷn â rhoi arian a pholisïau Undeb Ewrop ar waith. Bydd WLGA (trwy ei swyddfa ym Mrwsel) yn cymryd rhan yn yr wythnos bob blwyddyn. 

Diwedd

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30