Cynhadledd am gartrefi gwag yng Nghymru

Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013

Mae cynrychiolwyr cynghorau a sefydliadau tai o bob cwr o Gymru wedi cwrdd heddiw i drafod sut y gallan nhw lenwi cartrefi gwag i leddfu’r galw cynyddol am dai. 

Mae cynhadledd WLGA yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi adroddiad gwerthuso prif fenter Cymru yn y maes hwn, Cynllun ‘Troi Tai’n Gartrefi’. 

Nod y cynllun mae Llywodraeth Cymru a’r cynghorau lleol yn ei gynnal yw llenwi 5,000 o dai gwag erbyn 2016. Mae benthyciadau ailgylchadwy gwerth £20 miliwn yn helpu i baratoi tai preifat neu adeiladau masnachol gwag fel y bydd modd eu gwerthu neu eu rhoi ar osod. 

Gan siarad yn ystod y gynhadledd, meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd WLGA dros Faterion Tai: 

“Un o’r prif anawsterau rydyn ni’n eu hwynebu yng Nghymru yw ateb y galw am dai fforddiadwy o safon. Mae’r bwlch rhwng nifer y bobl mae angen tai arnyn nhw a nifer y tai sydd ar gael yn ehangu bob blwyddyn ac, er ein bod yn gwybod bod codi cartrefi newydd yn rhan o’r ateb, allwn ni ddim anwybyddu pwysigrwydd gwneud y gorau o’r hyn sydd ar gael yn barod trwy lenwi cartrefi sy’n wag ers tro.” 

“Mae data diweddar yn awgrymu bod nifer y cartrefi gwag yng Nghymru yn cynyddu ac mae amcangyfrifon bod 23,287 o gartrefi gwag yn 2012 o’i chymharu â 18,980 yma yn 2010. Mae’r cynghorau lleol wedi bod yn gweithio’n ddyfal i fynd i’r afael â’r cynnydd hwnnw yn rhan o’u gwaith ynglŷn ag adnewyddu tai ac mae Cynllun ‘Troi Tai’n Gartrefi’ wedi rhoi £20 miliwn ychwanegol i’w helpu nhw. Ar ben hynny, mae’r cynllun wedi rhoi sylfaen i alluogi cynghorau lleol i gydweithio er mwyn datrys y broblem yn rhanbarthol.” 

“Mae’r gynhadledd yma’n gyfle arbennig o bwysig inni gynllunio ar gyfer ychwanegu at waith llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf a pharhau i droi adeiladau gwag yn gartrefi i ateb y galw presennol.” 

DIWEDD

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30