Cyllideb 2016 Llywodraeth San Steffan - Datganiad WLGA

Dydd Iau, 17 Mawrth 2016

Yn sgîl cyhoeddiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw, fe fydd pwysau o hyd ar y gwasanaethau cyhoeddus lleol. Mae’u cyllidebau wedi crebachu i raddau nas gwelwyd erioed ers 2009-10. Er bod y dyraniad sydd wedi’i gadarnhau y mis hwn ar gyfer 2016-17 yn well na’r disgwyl, cynghorau lleol sy’n ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich llymder yn ôl pob golwg. O fis Ebrill ymlaen, bydd Cymru yn wynebu diffyg o ryw £200 miliwn o ganlyniad i chwyddiant, newidiadau yn natur y boblogaeth a phwysau ariannol nad oes modd eu hosgoi megis cyflwyno pensiwn un haen. Yn ôl pob tebyg, bydd angen £800 miliwn ychwanegol erbyn 2019-20.

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd a’r Llefarydd dros Arian ac Adnoddau:

"Mae’r gyllideb yma’n atgyfnerthu neges datganiad diwethaf Canghellor y Trysorlys ym mis Tachwedd, sef rydyn ni’n wynebu talcen caled. Rhaid inni weld y manylion i bwyso a mesur sut y bydd yn effeithio ar gyllidebau Llywodraeth Cymru o hyn ymlaen. Mae’n amlwg y bydd tynged gwasanaethau lleol gwerthfawr sy’n bwysig i’r bobl fwyaf bregus yn parhau’n ansicr. Byddwn ni’n cydweithio’n agos â llywodraeth newydd Cymru i hybu rhesymau dros ddiogelu gwasanaethau lleol, yn arbennig rhai ataliol eu natur.”

Meddai’r Cynghorydd Anthony Hunt (Tor-faen), Dirprwy Lefarydd Arian ac Adnoddau:

"Mae toriadau cyllidebol yn rhan barhaus o faterion ariannol y wladwriaeth bellach ac nid dyna newyddion da i wasanaethau cyhoeddus. Bydd cynghorau ledled Cymru yn parhau i wynebu dewisiadau anodd am wasanaethau o’r fath yn ogystal ag ymdopi â’r toriadau llym sy’n effeithio ar eu coffrau yn barod.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30