£14 miliwn ar gyfer gwasanaethau ataliol

Dydd Gwener, 27 Chwefror 2015

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £14 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau hanfodol y cynghorau lleol ym maes gofal cymdeithasol.

Cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC, fanylion y cymorth gerbron arweinyddion y cynghorau yn ystod cyfarfod Cyngor WLGA yng Nghaerdydd heddiw.

Mae gwir angen yr arian ar y cynghorau lleol, sydd ar flaen y gad o ran cyflawni nodau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru. Diben y ddeddf yw trawsffurfio’r ffordd o gynnal gwasanaethau cymdeithasol trwy gynnig i bobl ragor o annibyniaeth a dylanwad cryfach ar broses llunio’r gwasanaethau y bydd eu hangen arnyn nhw.

Gan fod y ddeddf yn hybu pwysigrwydd atal a chamu i mewn yn gynnar, mae’r arian ychwanegol wedi’i roi i gydnabod rôl ataliol hanfodol llawer o wasanaethau’r cynghorau lleol ynglŷn â lleddfu baich y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae’r arian wedi’i neilltuo ar gyfer nifer o feysydd allweddol megis paratoi’r gweithlu, codi ymwybyddiaeth y boblogaeth a chydweithio’n rhanbarthol.

Meddai’r Cyng. Mel Nott OBE (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Cymdeithasol:

“Mae’n hysbys iawn bod prinder arian a galw mawr ynglŷn â gofal cymdeithasol yng Nghymru ac mae cydnabyddiaeth eang bod rhaid newid ein ffordd o gynnig gofal o’r fath yn y dyfodol.”

“Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru wedi sbarduno newidiadau ac mae’r £14 miliwn yma wedi’u rhoi i gydnabod y bydd angen rhagor o adnoddau i drawsffurfio gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y modd rydyn ni wedi cytuno arno.”

“Mae byd llywodraeth leol yn parhau i roi arweiniad cryf o ran llunio trefn ofal y gallwn ni ei chynnal dros y tymor hir, a byddwn ni’n parhau i gydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, y GIG a phartneriaid eraill i fwrw ymlaen â’r trawsffurfio uchelgeisiol sy’n codi stêm yn nhrefn gofal cymdeithasol y wlad.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30