£1.1 biliwn o Undeb Ewrop i Gymru

Dydd Gwener, 21 Tachwedd 2014

Mae WLGA wedi croesawu sêl bendith ar raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gwerth £1.1 biliwn ar gyfer ymchwil ac arloesi, gallu cystadleuol cwmnïau bychain a chanolig eu maint, ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni ac isadeiledd Cymru.

Y cynghorau lleol fydd yn arwain llawer o’r rhaglenni hynny’n strategol gan helpu i ofalu y byddan nhw o les i gymunedau, cwmnïau ac amgylchedd y wlad.

Mae gan y cynghorau lleol brofiad sylweddol o arwain rhaglenni Undeb Ewrop achos eu bod wedi helpu i fuddsoddi £400 miliwn o’r ffynhonnell honno yn barod. Maen nhw’n edrych ymlaen bellach at gydweithio â Llywodraeth Cymru a chymunedau ledled y wlad i ofalu y bydd y rhaglenni diweddaraf yn llwyddiant, hefyd.

Cyhoeddodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt AC, fod y rhaglenni wedi’u cymeradwyo yn ystod achlysur cyflwyno Cronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop 2014-20 ar 20fed Tachwedd.

Bydd rhaglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn rhan o’r £2 biliwn y bydd Undeb Ewrop yn eu buddsoddi yng Nghymru rhwng 2014 a 2020.

Meddai’r Cyng. Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop:

“Y cynghorau lleol sydd yn y sefyllfa orau i wneud y gorau o arian Undeb Ewrop ar lawr gwlad gan eu bod yn gyfarwydd ag anghenion lleol ac yn gallu gofalu y bydd amcanion y rhaglenni buddsoddi pwysig yma’n cael eu cyflawni yn y modd mwyaf effeithiol.”

“Mae swyddogion y cynghorau lleol yn hen gyfarwydd â helpu noddwyr ac ymgeiswyr i gael gafael ar arian dros gyfnodau nifer o raglenni Undeb Ewrop. Gallan nhw gynnig cryn dipyn o arbenigedd ynglyn â rheoli, monitro a gwerthuso prosiectau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflawni rôl flaengar yn y rhaglenni yma.”

Mae cymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop i Gymru – £804 miliwn ychwanegol – wedi’i bennu mewn egwyddor ac mae disgwyl y bydd cytundeb ffurfiol arno cyn bo hir.

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30